Inici

Documentació


Ple / Corporació

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’Alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament i té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

 1. COMPETÈNCIES (d’acord amb l’article 72 del ROM)

El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:

 • Competències de caràcter indelegable:
  • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.
  • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques.
  • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
  • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alineació del patrimoni quan estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
  • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  • Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
 • Competències de caràcter delegable:
  • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
  • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
  • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, a excepció de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això en conformitat amb el que disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Correspon al Ple com a òrgan de contractació respecte dels contractes no atribuïts a les competències de l’alcalde i que celebri l’ajuntament. Igualment també li correspon l’adjudicació de les concessions de béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estigui atribuïda a l’alcalde, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.  

 1. CALENDARI

El règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació serà el primer dijous hàbil de cada mes, a les 19:00h i amb les següents excepcions:

 • El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
 • El mes de gener, la sessió plenària se celebrarà un dijous dins de la primera quinzena del mes, tenint en compte la celebració de les festes nadalenques. .
 • Les sessions ordinàries que coincideixin amb les festes de Pasqua i La Patum es realitzaran la setmana anterior o posterior a la celebració d’aquestes festes.

Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AM)

Regidora Ivan Sànchez
 • Ivan Sànchez i Rodriguez
  e-mail: sanchezri@ajberga.cat

  Vaig néixer un 3 d’abril de l’any 1982 a Berga. Des de petit sempre he tingut molt d’interès per la història i el cinema. Per aquest motiu, la vida primer em va portar fins a Lleida on vaig estudiar la carrera d’Història a la Universitat de Lleida (UdL) i, posteriorment, a Barcelona on vaig cursar la carrera de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Barcelona (UB).

  He fet de la meva passió la meva professió i he treballat catorze anys al Museu de les Mines de Cercs. Estic vinculat a diferents entitats de la ciutat. Vaig començar a militar al món independentista l’any 1998 a l’ABEI i després al Casal Moragues.

  Soc l’alcalde de l’Ajuntament de Berga des del 16 de juliol de 2021, a causa de la renúncia al càrrec d’alcaldessa de Montse Venturós Villalba (8 de juliol de 2021) per motius de salut. M’encarrego de les àrees de Governació, Residència Municipal, Serveis Centrals, Comunicació, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 2.410,82€. Import brut anual: 33.751,48€. Dedicació: Exclusiva.


Regidora Roser Valverde
 • Roser Valverde i Lojo
  e-mail: valverdelr@ajberga.cat

  Vaig néixer un 8 de gener del 1993, a Montmajor. De petita volia ser egiptòloga i vaig acabar estudiant història. Tinc un màster en història contemporània i el meu objectiu és doctorar-me. Sempre he treballat al voltant de la temàtica de l’extrema dreta i la cultura política contrarevolucionària. M'apassiona el període d'entreguerres, a nivell d'investigació, però també culturalment, sobretot, com a lectora.

  El 2011 vaig començar a militar en la lluita estudiantil i actualment soc militant del Casal Panxo i de l’Esquerra Independentista. També soc membre de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat cultural que edita la revista L’Erol. Crec que la militància i el món de l'associacionisme són fonamentals per poder gaudir d'una ciutat viva i participativa.

  A l’Ajuntament de Berga soc primera tinenta d’alcaldia i m’encarrego de les àrees de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans i Feminisme i LGTBI.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 2.209,01€. Import brut anual: 28.126,14€. Dedicació: Exclusiva.


Regidor Eloi Escútia
 • Eloi Escútia i Fors
  e-mail: escutiafe@ajberga.cat

  Vaig néixer l’any 1963 a Barcelona, tot i que vaig viure una bona part de la meva infantesa i joventut al Baix Llobregat. Des de jove he estat vinculat a formacions independentistes (BEAN, Nacionalistes d'Esquerra, MDT...) i de defensa de la llengua i la cultura catalanes (Crida, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua...). Em vaig llicenciar en Biologia i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Des del 1994 resideixo al Berguedà, on participo activament en entitats culturals i de defensa del medi natural. Actualment exerceixo de professor de Biologia i Geologia a l'Institut de Puig-reig.

  A l'Ajuntament de Berga soc segon tinent d’alcaldia i regidor delegat d'Educació, Medi Ambient i Mobilitat.
  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 1.104,96€. Import brut anual: 15.469,44€. Dedicació: 50%.


Regidor Aleix Serra
 • Aleix Serra i Uró
  e-mail: serraua@ajberga.cat

  Vaig néixer a Berga el 1983 i amb menys de 10 anys se’m va despertar un interès especial per la meteorologia que va esdevenir passió i també professió, un cop llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (UB). Després d’una curta experiència als mitjans de comunicació (TV3 i Grup Flaix), el 2006 vaig entrar de becari al Servei Meteorològic de Catalunya, on treballo actualment. També escric sobre el temps a l’Erol i col·laboro puntualment amb la premsa local.

  Les primeres inquietuds polítiques es van convertir en militància al Casal Panxo a partir de l’any 2000 i, posteriorment, vaig participar en iniciatives d’entitats de la ciutat com ara la Consulta sobre la Independència del 2009. El 2015 vaig formalitzar la militància a la CUP de Berga i el 2019 he format part d’una llista electoral per primera vegada.

  A l’Ajuntament de Berga soc tercer tinent d’alcaldia i m’encarrego de gestionar les àrees d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via Pública.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 730,27€. Import brut anual: 10.223,78€. Dedicació: 33%.


Regidor Marià Miró
 • Marià Miró Manubens
  e-mail: miromm@ajberga.cat

  Vaig néixer a Berga el 14 de desembre de 1985. Soc tècnic superior en Administració i en Gestió Comptable i Fiscal, soci en excedència de la cooperativa Tres Branques SCCL i gerent de la sala de festes La General. Des del febrer de 2018 també soc pare de la Muriel.

  He fet de Cap a l’Agrupament Escolta Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella i soc militant de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) on vaig formar part del nucli impulsor de Berga l'any 2005. .

  Sempre he estat estretament vinculat al moviment independentista de la ciutat destacant la meva implicació en l'organització local de la consulta popular sobre la independència dels Països Catalans el 2009 i més tard, en la fundació de l'ANC Berga, de la qual vaig ser-ne el secretari durant anys. Vaig ser també part implicada en l'organització del Referèndum del Primer d'octubre de 2017.

  Tinc iniciativa, capacitat d’adaptació, d'organització i de treball en equip. Soc flexible i responsable. Tinc, sobretot, ganes d’aprendre.

  Em vaig presentar a les eleccions municipals perquè vull posar el meu temps i els meus coneixements al servei de la ciutat i de la unitat popular.

  A l’Ajuntament de Berga soc quart tinent d’alcaldia i m’encarrego de gestionar l’àrea d’Hisenda.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 1.104,96€. Import brut anual: 15.469,44€. Dedicació: 50%.


Regidor Isaac Santiago
 • Isaac Santiago i Vilardaga
  e-mail: santiagovi@ajberga.cat

  Vaig néixer un 20 de desembre de l’any 1986 a Berga. Des de petit sempre he tingut interès i he estat lligat a l’àmbit esportiu de la ciutat i això m’ha portat a ser Tècnic d’Esports. He treballat durant 12 anys de tècnic en un centre esportiu de Berga.

  Actualment, soc gerent de l’empresa de lleure Sinapsis. Vaig començar a militar a l’Esquerra Independentista l’any 2005, al Casal Panxo. El meu objectiu és treballar pel poble de Berga de la mà amb els imprescindibles companys i companyes.

  A l’Ajuntament de Berga soc regidor de l’equip de govern i m’encarrego de les àrees d’Esports, Joventut i Contractació.
  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 1.004,50€. Import brut anual: 14.063,00€. Dedicació: 50%.


Regidora Roser Rifà
 • Roser Rifà i Jané
  e-mail: rifajr@ajberga.cat

  Vaig néixer el 1984 i soc doctora en Ciència Política havent realitzat una tesi sobre les actituds polítiques en temps de crisi. També he estat investigadora i docent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tinc experiència professional en el sector públic, ja que he exercit de tècnica a l’Oficina de Turisme i al Museu Comarcal de Berga, a l’empresa municipal BRG Serveis i a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Tanmateix, he estat vinculada al projecte agrari per impulsar el Primer Sector Berguedà. Soc aficionada a la fotografia i mare d’una nena.

  A l’Ajuntament de Berga soc regidora de l’equip de govern i gestiono les àrees de TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica i Subvencions.
  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 2.209,92€ . Import brut anual: 30.938,88€ . Dedicació: Exclusiva.


Andreu Comas Gardner
 • Andreu Comas Gardner
  e-mail: comasga@ajberga.cat

  Vaig néixer l’any 1987, i fins als 18 anys vaig viure als Estats Units amb l’anglès com a llengua materna i el català com a llengua paterna. En acabar l’institut, vaig venir a viure a Catalunya amb ganes d’estudiar lingüística i lluitar per les llengües minoritzades. Vaig estudiar el Grau en Filologia Romànica i el Màster en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
  Després, també vaig estudiar ebenisteria i vaig treballar un temps de fuster, però finalment em vaig centrar en la traducció. Aquesta feina em va permetre viure al Berguedà i, des d’aleshores, he omplert les hores lliures estudiant els noms de cases i carrers de Berga i mirant de conservar una petita part de l’immens patrimoni oral que guarda la gent gran.

  A l’Ajuntament de Berga soc regidor de l’equip de govern i m’ocupo de les àrees de Participació Popular i Turisme.  • Data presa possessió: 16 de juliol de 2021
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions: Import brut mensual: 662,98€ . Import brut anual: 9.281,63€ . Dedicació: 33%.
Esquerra Repúblicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

Regidor Ramon Camps
 • Ramon Camps i Garcia
  e-mail: campsgr@ajberga.cat

  Nascut el desembre de 1977, a Berga. Casat amb la Sandra amb qui he tingut 3 fills, el Besc, l’Eol i el Nim. Soc llicenciat en física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment estic cursant el màster d’Urbanisme i Sostenibilitat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

  Els meus objectius sempre estan vinculats a promoure canvis al món que m’envolta, per això soc professor de secundaria o m’implico en la política municipal.

  Crec que la nostra ciutat té un potencial que moltes vegades no sabem reconèixer o no ens creiem. L’optimisme i veure sempre el got mig ple són les meves millors qualitats.

  A l’Ajuntament de Berga soc cinquè tinent d’alcaldia i gestiono l’àrea de Municipalitzacions.
  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Import brut mensual: 730,27€. Import brut anual: 10.223,78€. Dedicació: 33%.


Regidora Dolors Tous
 • Dolors Tous i Bruch
  e-mail: tousbmd@ajberga.cat

  Nascuda a Berga el 1955. Funcionaria de carrera del Ministeri de Seguretat Social, treballo a l’Institut Nacional de la Seguretat Social des del 1974, primer a Berga i després a la Direcció Provincial de Barcelona. He cursat estudis de teràpies naturals i exerceixo com a terapeuta especialitzada amb ajuda personal física i emocional.

  He estat sempre vinculada a entitats i associacions. A Berga, de jove a l’agrupament Escolta i ara a Òmnium Cultural. A Barcelona, a les associacions de pares de les escoles dels meus fills i als Castellers de Barcelona. Des del 2010 torno a treballar i viure a Berga i el 2017 vaig entrar com a regidora a l’Ajuntament de Berga formant part del grup municipal d’ERC.

  A l’Ajuntament de Berga soc regidora de l'equip de govern i gestiono les àrees de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa i Refugi i Cooperació.

  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.JUNTS PER BERGA (JxB)

Regidor Ferran Aymerich
 • Ferran Aymerich i Torner
  e-mail: aymerichtf@ajberga.cat

  Soc nascut a Berga l'any 1988, m'he format a l'escola Santa Eulàlia, a l'Institut Guillem de Berguedà i, finalment, com a Enginyer industrial especialitzat en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Durant la meva etapa professional, he treballat en empreses de diferents àmbits, i en diferents departaments: Producció, I+D, Compres... Això m'ha permès desenvolupar la capacitat d'adaptar-me a diverses situacions, tenir una visió global i afrontar amb èxit nous reptes.

  Em considero polivalent, amb capacitat d'anàlisis i negociadora i amb una visó positiva de les coses. L'any 2016 vaig formar part de la comissió organitzadora del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt i he col·laborat amb diferents entitats de la ciutat.

  Després d'estudiar durant anys a l'Escola Municipal de Música de Berga, he format part de diferents agrupacions musicals de la ciutat i la comarca.

  Aquesta és la meva primera legislatura a l'Ajuntament de Berga, hi soc amb la voluntat de treballar per la ciutat que m'ha vist créixer i transformar-la en una ciutat plena d'oportunitats per a tothom.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.


Regidor Marc Marginet
 • Marc Marginet i Sensada
  e-mail: marginetsm@ajberga.cat

  Soc llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), havent cursat el període de pràctiques a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

  Actualment soc advocat exercent amb despatx a la Plaça Sant Pere i estic cursant el màster en Gestió Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona. Enamorat de Berga, la seva gent i tot el seu teixit associatiu, social i cultural.
  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.


Regidora Dolors Rial
 • Dolors Rial i Clotet
  e-mail: rialcd@ajberga.cat

  Vaig néixer a Navès el 2 d’octubre de 1953, però fa més de 40 anys que visc a Berga. Vaig estudiar el Batxillerat en aquesta ciutat i em vaig diplomar en Educació per la Universitat de Barcelona (UB). Posteriorment vaig cursar estudis de Geografia i Història a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Estic casada i tinc dos fills.

  He treballat sempre com a mestra d’escola pública i ara soc jubilada. Durant la meva vida professional, 34 anys els he desenvolupat a Berga: a l’Escola Santa Eulàlia i a l’Escola Sant Joan. A l’Escola Sant Joan he ocupat els càrrecs de Cap d’Estudis i de Directora.

  Estic vinculada a Òmnium Cultural i a diferents entitats i associacions.

  Des de ben petita ja m’agradava molt anar a l’escola, i actualment segueixo gaudint tot aprenent. Crec en l’educació per millorar la societat i per fer més lliures les persones. M’encanta llegir i viatjar.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.


Regidora Ariadna Herrada
 • Ariadna Herrada i Gost
  e-mail: herradaga@ajberga.cat

  Vaig néixer a Prats de Lluçanès i soc enginyera tècnica industrial de formació. Tot i això, també he desenvolupat la meva trajectòria professional en altres àmbits. Durant sis anys he regentat un negoci de moda al Carrer Major de Berga, fet que em va impulsar a formar part de la Junta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, com a presidenta durant 4 anys.

  Tinc una empresa dedicada a la formació i assessoria empresarial i imparteixo classes a l'Agència del Desenvolupament del Berguedà com a experta dels mòduls de formació professional de vendes i atenció al client, així com cursos de comunicació empresarial i de gestió i control de documentació.

  Treballadora, emprenedora i compromesa, també tinc experiència en la gestió i el servei públic. Vaig ser regidora de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès entre el 2007 i el 2010, i disposa d'un postgrau de Gestió i Administració Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.


Regidor Vicenç Vegas
 • Vicenç Vegas i Crespo
  e-mail: vegascv@ajberga.cat

  Vaig néixer a Mieres, Astúries, l’any 1952 i vaig arribar a Berga quan tan sols tenia nou mesos. Des d’aleshores, no m’he separat de la que és i continua sent, sens dubte, la meva ciutat.

  He estat bomber a la comarca durant 32 anys i vaig ser el cap del parc de Berga de l’any 2008 fins al 2017, quan em vaig jubilar. En aquesta etapa, he estat sots cap de guàrdia a la Regió d’Emergències Centre i he intervingut en moments tan delicats per la comarca com els incendis de l’any 1994.

  Compaginant la feina de bomber, durant uns anys també vaig ser tècnic de Protecció Civil al Consell Comarcal del Berguedà i instructor de l’Escola de Bombers durant pràcticament dues dècades. He cursat dos postgraus, un en Tècniques de Seguretat, Prevenció, Planificació i Gestió de l’Emergència, el curs 1994-1995, i un altre que completa el Màster en Planificació i Gestió de l’Emergència, el curs 1995-1996.

  També he format part dues vegades de la junta d’Òmnium Cultural Berguedà, en la meva joventut, havia estat responsable de la secció de muntanya del CEB. Soc avi de dos nens a qui dedico el temps que puc. Soc aficionat a la fotografia, art que mostro a través d’una pàgina web.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.


Regidor Cesc Torrents
 • Cesc Torrents i Lapuerta
  e-mail: torrentslf@ajberga.cat

  Soc llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb l’especialització en mètodes quantitatius avançats. Actualment també estic cursant un Màster en Direcció d’empreses a l’escola de negocis EADA.

  Tota la meva carrera professional l’he desenvolupat a l’empresa berguedana Liven, on he passat per diversos departaments fins a ser el Director comercial de la companyia, càrrec que tinc en l’actualitat. Durant 2 anys vaig fer de professor de Comptabilitat a l’Escola Xarxa de Berga.

  Fa molts anys que estic vinculat a l’esport de la comarca. He jugat a futbol, però se’m vincula, sobretot, amb el Bàsquet Berga. He estat jugador bastants anys i, actualment, soc entrenador del Sènior femení. A banda d’això, m’encanta córrer per la muntanya.


  • Data presa possessió: 3 de desembre de 2020
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Regidor Abel Garcia
 • Abel Garcia i Marín
  e-mail: garciama@ajberga.cat

  Nascut a Berga, el 8 d’agost de 1977. Vics en parella amb la Paller des de l’any 2000 i soc pare de la Carla. Soc graduat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tinc una dilatada experiència, tant a nivell orgànic dins del PSC com a nivell institucional, ocupant càrrecs de responsabilitat a la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.

  En l’anterior legislatura, he estat Vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà i responsable de les àrees d’Esports, Comunicació, Turisme Actiu i Transports. També he estat president del Consell Esportiu del Berguedà. A nivell municipal, he estat regidor i Primer Tinent d’Alcalde de La Pobla de Lillet del 2004 al 2011. Compatibilitzava aquesta tasca amb la de Secretari d’Organització de l’Agrupació Socialista del Berguedà i amb responsabilitats a nivell de la Sectorial d’Esports del PSC

  Actualment desenvolupo tasques com a cap d’Esports a l’Ajuntament de Mollet, on he desenvolupat tasques en l’àmbit de Joventut i Participació Ciutadana des del 2011, que compagino amb activitats vinculades a la política municipal, comarcal i nacional.

  Des dels 16 anys he treballat en múltiples llocs, compaginant sempre els estudis de batxillerat i universitaris i col·laborant a casa donat que la crisi a la comarca del Berguedà va afectar greument el tèxtil, i de retruc a la meva família ja que els meus pares treballaven en aquest sector.

  Del 2011 al 2013 vaig ser Veguer de la Federació d’entitats excursionistes de Catalunya de la Vegueria VII (Bages Berguedà, Solsonès i Anoia). Fet que va comportar la meva vinculació a l’excursionisme i la muntanya.

  Fins l’any passat vaig ser jugador de futbol en actiu i des del 2012, soc corredor de curses de muntanya d’ultra distància, fet que m’obliga a portar una disciplina rigorosa d’entrenaments que, per poder compaginar amb les obligacions familiars, laborals i institucionals, realitzo diàriament a partir de 2/4 de 6 del matí.


  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns.
  • Retribucions:
   • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 200€ per regidor/a.
   • Assistència a la Junta de Portaveus: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.
   • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis finalistes: 90€ per regidor/a integrant de l’òrgan.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga