Inici

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada per l’Alcalde i un nombre de membres no superior a un terç del nombre total de regidors i regidores de dret de l’Ajuntament. Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, sempre que aquest estimi necessari escoltar-ne el parer.

Correspon també a la Junta de Govern Local l’exercici de les competències que li pugui delegar o desconcentrar l’Alcalde o el Ple municipal o que li atribueixi directament la legislació sectorial.

La Junta de Govern Local es reuneix de manera ordinària setmanalment els dijous hàbils a les divuit (18:00) hores amb l’excepció d’aquells casos en què es discuteixin assumptes delegats pel Ple en ela JGL i la setmana en què es celebrin les comissions informatives permanents, que es durà a terme a les vint (20:00) hores. Així mateix, durant el mes d’agost es celebraran cada quinze dies. Quan el dijous sigui inhàbil, la celebració de la Junta de Govern Local es traslladarà a l’anterior o al següent dia hàbil.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga