Inici

L’Ajuntament de Berga aprova els pressupostos corresponents a l’exercici de 2018 que contemplen una despesa de 24 milions d’euros

Foto Ple Pressupostos 2018
Ampliar en una finestra emergent Sessió extraordinària del Ple de pressupostos de 2018
Data de publicació: 22.11.18
L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per portar a terme l’aprovació del pressupost general del consistori i dels organismes autònoms corresponents a l’exercici econòmic de 2018, després que se suspengués la sessió del passat mes de setembre a causa d’una qüestió de forma. La sessió es va anul·lar un cop iniciada per un defecte de forma en la presentació de les esmenes d’un dels grups de l’oposició. Les esmenes van ser presentades sobre un document de treball dels pressupostos, però no sobre la proposta definitiva tractada en el Ple. Això va impossibilitar que les esmenes poguessin ser valorades pels tècnics municipals i, per tant, no van poder ser votades. Per tot això, es va acordar suspendre la sessió i reprendre-la quan es disposés de tota la documentació necessària.

El regidor d'Economia, Francesc Ribera, ha iniciat l’exposició de la proposta comentant els motius de demora de la presentació dels pressupostos, tenint en compte que han de ser aprovats juntament amb els comptes de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i els de l’empresa pública BRG Serveis. En aquest cas, el pressupost del centre sanitari va ser aprovat a l’agost, mentre que el de BGR Progrés es va aprovar el desembre de 2017. Tanmateix, Ribera ha fet referència a l’estratègia de contenció i austeritat per continuar fent front a la reducció de l’endeutament del consistori. El regidor ha augurat que la situació serà crítica fins que no s’acabin de pagar els préstecs ICO, l’any 2022.

L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 24.001.641,60€ dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

Capítol 1: Despeses de personal
En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis
Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

Capítol 3: Despeses financeres
En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat i els organismes autònoms amb les entitats financeres. També s’hi inclouen les despeses d’emissió, modificació i cancel•lació. En aquest cas, parlaríem de la quantitat de diners que destina el consistori al retorn dels préstecs que ha contret amb les entitats bancàries.

Capítol 4: Transferències corrents
Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos
Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja de la via pública amb la màxima celeritat possible. En aquest cas, els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

Capítol 6: Inversions reals
En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per urbanitzar el Torrent de Santa Eulàlia (1,5M) o els Pedregals (1,6M). També s’inclouria la urbanització del Pla de l’Alemany (340.000€) per a la portada de serveis bàsics i adequar l’accés al nou institut d’educació secundària de la ciutat, el projecte d’adequació de la Torre de la Petita (160.000€) o els treballs d’adequació de la via pública per a la supressió de barreres arquitectòniques (30.000€), entre d’altres.

Capítol 7: Transferències de capital
Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals. Per exemple, es tractaria de la subvenció demanada per portar a terme el canvi dels sistemes informàtics de l’Hospital Sant Bernabé. El consistori s’encarrega de demanar la subvenció i quan rep els diners, els traspassa directament al centre sanitari per fer-ho efectiu.

Capítol 8: Actius financers
En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

Capítol 9: Passius financers
En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

Pressupost Ajuntament de Berga de 2018

Capítol 1: Despeses de personal: 5.716.103,83€
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 6.422.994,76€
Capítol 3: Despeses financeres: 135.109€
Capítol 4: Transferències corrents: 138.200€
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000€
Capítol 6: Inversions reals: 9.264.845,23€
Capítol 7: Transferències de capital: 0€
Capítol 8: Actius financers: 10.000€
Capítol 9: Passius financers: 2.194.388,78€
TOTAL: 24.001.641,60€

Pressupost Hospital Sant Bernabé de 2018

Capítol 1: Despeses de personal: 14.213.929,09€
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 7.715.994,21€
Capítol 3: Despeses financeres: 162.500€
Capítol 4: Transferències corrents: 0€
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 0€
Capítol 6: Inversions reals: 627.706€
Capítol 7: Transferències de capital: 0€
Capítol 8: Actius financers: 0€
Capítol 9: Passius financers. 228.896,27€
TOTAL: 22.949.025,57€

Pressupost BRG Progrés SLU de 2018

Capítol 1: Despeses de personal: 558.262,98€
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 100.984,52€
Capítol 3: Despeses financeres: 3.750€
Capítol 4: Transferències corrents: 0€
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 0€
Capítol 6: Inversions reals: 696.000€
Capítol 7: Transferències de capital: 0€
Capítol 8: Actius financers: 0€
Capítol 9: Passius financers: 0€
TOTAL: 1.358.997,50€

La proposta dels pressupostos ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, les abstencions del PDeCAT i ICV i els vots en contra d’ERC i el PSC. La proposta també inclou l’aprovació de les bases d’execució del mateix i de la plantilla orgànica de l’ens local.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga