Inici

L’Ajuntament de Berga farà una sessió informativa sobre la convocatòria de subvencions destinades a les entitats locals

Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga
Ampliar en una finestra emergent Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga
Data de publicació: 27.11.18
L’Ajuntament de Berga donarà a conèixer les subvencions disponibles per a les entitats que formen part del teixit associatiu del municipi en una reunió informativa que es portarà a terme aquest dimecres, 28 de novembre, a la sala de sessions del consistori berguedà, a partir de les 7 de la tarda. Aquesta sessió té l’objectiu de difondre la informació referent a la convocatòria de subvencions adreçades a entitats locals sense ànim de lucre que van ser aprovades en l’última sessió ordinària del plenari municipal i a les quals caldrà accedir-hi mitjançant un procés de concurrència competitiva en què s’avaluaran diversos criteris per atorgar les ajudes econòmiques.

Subvencions per a projectes realitzats i projectes a desenvolupar

El consistori preveu publicar pròximament la convocatòria de subvencions corresponents als exercicis de 2018 i 2019. En aquest cas, es podran sol•licitar subvencions per al finançament de projectes realitzats durant el 2018, així com per a projectes que es desenvoluparan durant el 2019. En el moment de la publicació oficial de la convocatòria es concretarà el període establert per a la presentació de les sol•licituds i l’import que es destinarà per a cadascun dels sis àmbits subvencionables: cultural, educatiu, esportiu, juvenil, medi ambiental i ocupacional.

Requisits per a l’obtenció de subvencions

Els projectes o les activitats que optin a les diferents línies de subvencions hauran de ser d’interès públic i general i s’hauran de portar a terme en el municipi de Berga. Les sol•licituds seran puntuades en funció d’uns criteris generals de valoració, en que s’avaluaran les característiques i l’adequació tècnica de la proposta, i també es puntuaran una sèrie de criteris específics segons l’àmbit i la finalitat de la iniciativa presentada.
L’import màxim que s’atorgarà per a les activitats o els projectes presentats no excedirà el 50% del cost total. A més, també es determinarà l’import en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració total i de l’import destinat a cadascun dels àmbits. Aquesta subvenció és compatible amb altres concedides pel mateix objectiu, però l’import total de les subvencions concedides i els ingressos obtinguts no podran superar el seu cost total.

Entitats que poden optar a les subvencions

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions aquelles entitats sense ànim de lucre que tinguin el domicili social a Berga. També caldrà que estiguin legalment constituïdes i inscrites en els registres d’entitats corresponents, així com en el Registre Municipal d’Entitats de Berga. A més, també hauran d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i fiscals.

Cada entitat podrà presentar un màxim de dues sol•licituds pel mateix àmbit o per a dos àmbits diferents. En el primer cas, les propostes hauran de ser clarament diferenciables pel que fa als objectius i el públic destinatari de l’activitat.

Documentació requerida per sol•licitar les subvencions

Per sol•licitar la subvenció serà necessari presentar una declaració responsable sobre el compliment dels requisits i obligacions, una memòria explicativa i el pressupost de l’activitat o el projecte que es vol portar a terme.

En el cas que es concedeixi la subvenció, el termini màxim de pagament serà fins al 31 de març de l’any següent a l’any natural de la convocatòria, un cop s’hagi materialitzat el projecte i s’hagi presentat la documentació justificativa del projecte per part de l’entitat.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga