Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/2

Data de publicació: 02.02.17
Abans d’iniciar-se el Ple ordinari fet aquest vespre a l’Ajuntament de Berga l’Alcaldessa Montse Venturós ha dirigit unes paraules en record per les persones represaliades pel franquisme avui que fa 78 anys de l'entrada de les tropes a Berga, “A totes aquelles persones que van plantar cara al feixisme i que van morir al front. A totes aquelles persones que van haver d'abandonar les seves cases i marxar a l'exili, quedant trencades les seves vides. A totes aquelles persones que van patir la repressió i els afusellaments i aquelles que encara resten en les fosses de la vergonya. Als milers i milers de persones que, des del silenci obligat, van mantenir l'esperança, tot i la por, la fam o la desil•lusió de la postguerra i el franquisme”, ha recordat Venturós.

Un cop iniciat el Ple, s’ha aprovat per unanimitat el conveni marc interadministratiu de col•laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la comarca per a l'organització i finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania i immigració, igualtat, i joventut 2016-2019.

També per unanimitat s’ha aprovat la modificació de la composició del Consell d'Administració dels mitjans audiovisuals municipals de Berga, de manera que es nomena com a vocal del grup municipal d’ERC, en substitució de l’actual, al regidor Jordi Pujals quedant la composició del Consell de la següent manera:
- Presidenta: Montserrat Venturós i Villalba (alcaldessa)
- Vicepresident: Francesc Ribera i Toneu (regidor de mitjans de comunicació)
- Vocal: Mònica Garcia i Llorens (grup CUP i regidora de cultura)
- Vocal: Xavier Francàs i Bartes (grup CIU)
- Vocal: Jordi Pujals i Pérez (grup ERC)
- Vocal: Rosalia Monroy i Sánchez (grup PSC)
- Vocal: Juan Antonio Torres i Bedman (grup ICV)
- Vocal: Francesc Xavier Gual i Llimós (assessor professional)

Per unanimitat s’ha aprovat també la modificació de la composició de les Comissions Informatives Permanents atès que el dia 19 de gener de 2017 el grup municipal d’ERC va entrar una instància sol•licitant la modificació de la composició de les comissions informatives pel que fa als representants del seu grup, substituint el regidor Jaume Giménez a les comissions de les quals formava part per la regidora Ermínia Altarriba.

També per unanimitat s’ha aprovat la xifra d'habitants a 1 de gener de 2016, que és de 16.176 persones

Durant el Ple s’ha donat compte de la sentència 10/2017 recaiguda en el recurs 379/2015-B
interposat per la Federació Catalana de Natació en el Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona segons la qual es desestima el recurs contenciós administratiu.

Per unanimitat s’ha aprovat l’extinció de l’organisme autònom del Patronat de La Patum, atès que les funcions que realitza aquest organisme són de participació ciutadana i que hi ha altres figures per a realitzar aquesta participació i no és necessària la seva forma jurídica com a organisme autònom municipal. Un tràmit que integra aquest organisme a l’Ajuntament de Berga de manera que passa a ser un òrgan sectorial de participació.

Per unanimitat s’ha aprovat també el compte Recaptador 2016 (Tributs locals, escombraries i multes), en què es dóna compte dels diners que l’Ajuntament de Berga ha ingressat o ingressarà per impostos, taxes o multes de l’exercici 2016, una xifra que a data d’avui és de 6.056.545 euros. D'aquesta xifra, la major part corresponen a l'Impost de Béns Immobles (IBI). El percentatge de cobrament de l’IBI 91,88%; un 90,25% pel que fa a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i un 91,51% en l’iImpost d'Activitats Econòmiques (IAE). Pel que fa a les taxes, el percentatge de recaptació és del 84,05%.

També per unanimitat s’ha aprovat la resolució d’expedients sancionadors per infracció a l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.

També per unanimitat s’ha aprovat la desestimació de l’al•legació presentada per la societat Mas d'en Bosch S.A sobre l’ordenança fiscal nº 12 reguladora de la taxa de gestió de residus municipals.

S’ha donat coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de Jaume Giménez Palau.

Durant el Ple també s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

També s’ha donat compte dels decrets d’alcaldia del 44/2017 al 95/2017.

S’ha donat compte també de les actes de les Juntes de govern local de la 1/2017, de 5 de gener, a la 3/2017, de 19 de gener.

També s’ha donat compte dels informes d’intervenció sobre les resolucions i/o acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos.

Durant el Ple s’ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4t trimestre, amb una mitjana de ràtio d’operacions pagades a 35’48 dies; una ràtio d’operacions de pagament de 303’21 dies i un període mitjà de pagament de l’entitat de 196’09 dies.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga