Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària d’abril de 2019

Sessió ordinària del Ple d'abril de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple d'abril de 2019
Data de publicació: 04.04.19
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous per portar a terme una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d’abril de 2019. Tal i com ha succeït en les darreres sessions, els membres del plenari han expressat el seu suport a les persones empresonades, jutjades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de l’última sessió ordinària realitzada el mes de març.

Tot seguit, s’ha procedit a la cessió d’una part de les instal·lacions ampliades de l’Hospital Sant Bernabé de Berga per donar compliment al Protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la creació d’una empresa pública adscrita al CatSalut destinada a la gestió del centre sanitari berguedà. El protocol va ser aprovat en sessió extraordinària el 3 d’agost de 2017 i en el text s’esmentava l’obligació de l’Ajuntament de Berga i la Fundació de l’Hospital Sant Bernabé d’impulsar els tràmits necessaris per facilitar la cessió gratuïta de domini del centre sanitari al CatSalut per a la prestació de l’activitat assistencial en el marc del sistema públic de salut a través de l’empresa pública de nova creació. El passat mes de març es va efectuar la parcel·lació i declaració d’obra nova de l’ampliació de l’hospital ja que l’edificació es trobava sobre dues finques de propietaris diferents (l’Ajuntament de Berga i la Fundació Hospital Sant Bernabé). En aquest cas, el consistori ha cedit la finca en què es troba una part de l’edifici ampliat de l’hospital a la Fundació per tal que esdevingui una sola finca registral i sigui declarada d’obra nova. La cessió de la finca ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, l’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per l’increment d’un 2,25% dels imports dels complements específics acordada en a través de la mesa general de negociació i per donar compliment al Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, en què es van aprovar diverses mesures en matèria de retribucions del sector públic. En aquest cas, a més de l’increment dels imports dels complements específics d’un 2,25% també contempla la correcció de diversos errors aritmètics detectats en la relació de llocs de treball i la ratificació dels acords adoptats per la comissió de RLT en relació a la configuració dels nous llocs, la reconversió o l’amortització d’altres llocs de treball. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Seguidament, l’àrea de Recursos Humans ha presentat una nova modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) referent a la creació, configuració i reconversió de diversos llocs de treballs vinculats a les àrees de Serveis Econòmics, Secretaria i Recursos Humans. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de la CUP, ERC i ICV i l’abstenció del PDeCAT.

A continuació, s’ha efectuat el nomenament del nou cap de colla de la comparsa dels Vestidors de Plens i Maces, Joan Sala, com a vocal del Patronat Municipal de La Patum, en substitució d’Isaac Gonfaus. El passat 10 de març, la comparsa va comunicar per escrit a l’Ajuntament de Berga la renúncia de Gonfaus i l’elecció de Sala com a nou cap de colla de la comparsa. Aquesta renúncia implica el cessament de Gonfaus i el nomenament de Sala com a membre de dret del Patronat Municipal de La Patum per part del plenari municipal tal i com recullen els estatuts de l’òrgan de participació sectorial. El nomenament de Joan Sala com a nou vocal del Patronat de La Patum ha comptat amb els vots favorables de tots els membres de la Corporació.

En la part de control s’ha donat compte de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. Tanmateix, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos i un informe sobre els reparaments efectuats durant el mes de març en relació a una sèrie d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament. A més, també s’ha presentat l’informe trimestral sobre el personal eventual per donar compliment a l’article 104.bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local en què es determina que els ajuntaments dels municipis amb una població d’entre 10.000 i 20.000 habitants poden disposar d’un màxim de dos llocs de treball en relació al personal eventual.

Després de la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 2 de maig de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga