Inici

L’Ajuntament de Berga promou la participació ciutadana en la revisió i l’elaboració de projectes normatius municipals

Foto web participació ciutadana
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 20.09.17
L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa una iniciativa per a promoure la participació dels veïns i veïnes de la ciutat en la redacció de projectes normatius de competència municipal. Es tracta d’un nou apartat web anomenat “participació ciutadana en projectes normatius” que es troba actiu des d’ahir i que s’hi pot accedir a través del portal web del consistori i de la Seu electrònica de l’ens local.

En aquest apartat, la ciutadania podrà consultar els projectes normatius que es troben en procés de revisió i elaboració, així com en quins moments i a través de quines eines poden participar-hi, tant en el cas de normes de nova creació com de normes vigents que introdueixin canvis substancials.

Una de les principals eines de participació emprades serà la consulta pública prèvia amb la finalitat de recollir les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania abans d’iniciar el procés de redacció dels projectes normatius. De fet, aquesta és una de les novetats que introdueixen dues lleis recents d’aplicació en l’àmbit local: la Llei 19/2014, de 29 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El nou apartat web inclou un document de síntesi sobre els objectius, la necessitat i els problemes que preveu solucionar cadascun dels projectes exposats. En base a aquesta informació, la ciutadania podrà fer les seves aportacions i propostes, a títol individual o en representació d’una organització o associació inscrita en el Registre Municipal d’Entitats, presentant una instància genèrica a l’Ajuntament de Berga, de forma presencial o telemàtica.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn que inclourà totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió. Aquest document es publicarà en el nou apartat web per a posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria.

Obert el període de consulta prèvia per a la modificació de les ordenances fiscals

Un dels primers àmbits en els quals s’aplicarà la participació ciutadana serà el de les ordenances fiscals. Des d’ahir i fins al 3 d’octubre, totes les persones majors de 18 anys podran fer aportacions i suggeriments a la proposta de modificació de les ordenances fiscals que es detallen a continuació:

- Revisió de la taxa número 10 per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat.

- Revisió de la taxa número 15 sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant.

- Revisió de la taxa número 19 en referència a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

- Elaboració d’una nova taxa: clavegueram i connexions a la xarxa.

En el nou espai web ja hi ha disponibles els documents de síntesi de les ordenances amb la inclusió de les modificacions que es preveu introduir, així com l’enllaç a la instància genèrica per a presentar les aportacions i propostes que es considerin oportunes.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga