Inici

projecte d’actuació específica per a la implantació d’una activitat de turisme rural a la masia “La Creu de la Pinya”

Data de publicació: 17.10.17

EDICTE

PROCEDIMENT


STM Planejament urbanístic 2017/22_Expedient serveis tècnics

Es fa públic que en data 9 d’octubre de 2017 amb Registre General d’entrada 7276, S.A.T CAL SERRADOR ha presentat a aquest Ajuntament la documentació relativa al projecte d’actuació específica per a la implantació d’una activitat de turisme rural a la masia “La Creu de la Pinya” per a la tramitació corresponent a un projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable. L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’1 mes a fi que es puguin presentar les al•legacions que es considerin procedents.


Berga, 17 d'octubre de 2017

L’alcaldessa


Montserrat Venturós i Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga