Inici

projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable nova línia de Baixa Tensió per a variant de línia aèria del subministrament a la casa Cal Cosuculleres de Berga

Data de publicació: 17.10.17
Es fa públic que en data 26 de setembre de 2017 amb Registre General d’entrada 4624, el Consell Comacral del Berguedà ha presentat a aquest Ajuntament la documentació relativa al projecte executiu “Nova línia de Baixa Tensió per a variant de línia aèria del subministrament a la casa Cal Cosuculleres de Berga, i estudi d’impacte i integració paisatgística per a la tramitació corresponent a un projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable. L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’1 mes a fi que es puguin presentar les al•legacions que es considerin procedents

Berga, 17 d'octubre de 2017

L’alcaldessa


Montserrat Venturós i Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga