Inici

PROJECTE D’OBRES MUNICIPAL D'OBRES DE REFORMA PARCIAL INTERIOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS BANYS (SERVEIS HIGIÈNICS) AL CONVENT DE SANT FRANCESC

Data de publicació: 16.01.18
Es fa públic en sessió ordinària del Ple de la Corporació, en data 11 de gener de 2018, es va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal de reforma parcial interior per a la construcció d’uns banys (serveis higiènics) al Convent de Sant Francesc, redactat per l’arquitecte tècnic Xavier Casas i Pujol i que té un pressupost de 54.921,77.- euros, IVA inclòs.

L’expedient es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils amb inserció d’edictes BOPB, DOGC, tauler d’edictes, pagina web i es va disposar que si en el termini d’informació pública i d’audiència als interessats no es presenten al•legacions o es deriven prescripcions a introduir en el projecte, aquest projecte esdevindrà aprovat definitivament

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga