Inici

Inscripció a procés selectiu (TR080)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l'Ajuntament. Es convoca anualment l'Oferta Pública d'Ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Recursos humans.

Classificació temàtica
Treball, empresa i autoocupació.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:


Canals de tramitació
Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Qualsevol persona.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
Veure les bases de cada convocatòria.


Impostos/Tributs:

Preu
El cost de les taxes de participació en el procés selectiu estarà determinat, en cada cas, per les bases que regulen la convocatòria.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
  • Targeta de crèdit i dèbit.

  • Transferència bancària.

  • Domiciliació bancària.

  • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, per resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es.
En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i l'ordre d'actuació dels/de les aspirants.

Silenci administratiu
Sempre es resol i es notifica mitjançant la publicació en el taulell d'anuncis de la corporació i també a la pàgina web de l'Ajuntament a l'apartat d'ofertes de treball ( www.ajberga.cat) i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.

La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en el termini indicat de 10 dies no es presenten reclamacions.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
  • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

  • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga