Inici

Canvi de domilici dins el mateix domicili (TR009)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia) i que han d’estar en vigor:

  • Espanyols: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), passaport o permís de conduir.

  • Estrangers de la Comunitat Europea i assimilats: targeta d'estranger juntament amb passaport o document d'identitat del país.

  • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

  • Menors d’edat: llibre de família o certificat de naixement.


 • Documents acreditatius de representació de menors no emancipats:

  • Llibre de família o certificat de naixement (en cas de separació o divorci, la resolució judicial que acrediti la guàrdia i custòdia o Model de Declaració de Responsable).

  Model declaració responsable inscripció padró menors

 • Documents acreditatius de representació d’incapacitats:

  • Resolució judicial que acrediti representació legal.


 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  • Títol de propietat: escriptura, contracte de compravenda, nota del Registre,... o contracte/factura de subministrament (llum, aigua,...).

  • Contracte vigent de lloguer, contracte o factura de subministrament (llum, aigua,...).

  • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar, a més a més, l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat.

  • Si es tracta d'un establiment col·lectiu: autorització de la persona que n'ostenta la direcció.
2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades (en cas de tramitació presencial).

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga