Inici

Comunicació prèvia d'obra (TR134)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Segons l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, els actes següents:

  1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

  2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

  3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

  4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

  5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

  6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

  7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

  Estaran subjectes a llicència urbanística i no a comunicació prèvia, els actes descrits anteriorment si:

  1. Suposen la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

  2. Si són usos i/o obres provisionals.

  3. Si s’emplacen en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat, a excepció de la lletra g. • REQUISITS PREVIS
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • En funció del tipus d'obra:

  • Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents que no suposin una afectació exterior de l’edifici o construcción:

   1. Projecte redactat per un tècnic competent i el visat en el cas que per la naturalesa de les obres aquest sigui preceptiu. El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s’ajusten a la normativa urbanística*.

   2. Memòria en que s’haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com una descripció detallada de l’actuació que s’ha d’executar. La memòria podrà formar part del projecte descrit en el paràgraf anterior.

   3. Plànols a l’escala adequada que deixin constància de les actuacions que es vol desenvolupar. En el cas que sigui preceptiva la presentació d’un projecte tècnic se n’hi inclourà.

   4. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   5. El justificant de pagament de les taxes.


   6. * Les obres de reforma, modificació o rehabilitació en locals destinats a activitats que afectin la totalitat del local o una part d’aquests hauran d’aportar projecte redactat per tècnic competent. S’exclouen d’aquest supòsit únicament les obres que no modifiquin la distribució del local tant en els seus elements fixes com mobiliari, que no modifiquin les alçades interiors del local i que no incloguin obres que suposin canvis en les condicions d’accessibilitat i d’incendis.

  • Primera utilització i ocupació (tràmit específic “Comunicació prèvia de primera utilització i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions (TR125)”)

  • Canvi d’ús dels edificis i de les edificacions:

   1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

   2. Memòria justificativa del nou ús i de la seva compatibilitat amb el planejament vigent.

   3. En el cas que el nou ús estigui sotmès a llicència ambiental o a qualsevol altra autorització prevista per la normativa sectorial, s’haurà de presentar el document justificatiu d’haver-la obtingut.

   4. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   5. El justificant de pagament de les taxes.


  • Construcció i instal·lació de murs i tanques:

   1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

   2. Descripció literal i gràfica del mur o la tanca. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament el mur o la tanca que es vol construir o instal·lar i l’afectació exacta a la finca en qüestió.

   3. Si el mur o la tanca s’instal·la o es construeix en sòl no urbanitzable, s’haurà de tenir en compte la normativa afectada a efectes de possibles autoritzacions. Si és el cas, entre la documentació a presentar s’haurà d’adjuntar l’oportuna autorització.

   4. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   5. El justificant de pagament de les taxes.


  • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública:

   1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

   2. Descripció literal i gràfica del cartell o tanca. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició, els colors i qualsevol element per descriure exactament el cartell o la tanca que es vol col·locar i l’afectació exacta a la finca en qüestió.

   3. En el cas que el cartell o la tanca publicitària es pretengui instal·lar en un espai públic, prèviament s’haurà d’obtenir la llicència corresponent, que s’haurà d’adjuntar a la comunicació.

   4. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   5. El justificant de pagament de les taxes.


  • Instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals (excepte les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim específic):

   1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

   2. Descripció literal i gràfica la casa o la instal·lació provisional, així com el seu ús. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament la casa o la instal·lació provisional i la seva afectació exacta a la finca en qüestió.

   3. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   4. El justificant de pagament de les taxes.


  • Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà:

   1. Plànol d’emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca.

   2. Memòria descriptiva del compliment de la normativa urbanística.

   3. Descripció literal i gràfica de l’antena o el dispositiu de telecomunicacions. S’hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol altre element per descriure l’antena o el dispositiu de telecomunicacions i el seu impacte visual, així com l’afectació exacta a la finca en qüestió.

   4. Llicència ambiental o autorització corresponent, en el cas que sigui preceptiu.

   5. Document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.

   6. El justificant de pagament de les taxes.


  En el cas que sigui necessari:

  1. Declaració del responsable tècnic, visat o certificat d’idoneïtat tècnica, que la trobareu al final d’aquest apartat.

  2. Guió de la documentació a incloure en els projectes, que el trobareu al final d’aquest apartat.

   Declaració responsable
   Guió de la documentació a incloure en els projectes
2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.* Aquest formulari no es pot omplir en linia amb el google chrome perquè conte llenguatge Javascript que no entén. Recomanem dues alternatives:
 1. Descarregar el formulari i omplir-lo amb un lector de PDF's (adobe reader, foxit...).

 2. Obrir el formulari amb un altre navegador (internet explorer, firefox, opera...) i omplir-lo en línia.


3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 4 i 9 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga