Inici

Comunicació prèvia de primera utilització i el canvi d'ús dels edificis i de les instal·lacions (TR125)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Les persones promotores poden instar la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions següents:

  1. Els de nova planta.

  2. Les ampliacions dels existents.

  3. Els sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.


  La primera utilització i ocupació parcial dels edificis està subjecte a llicència urbanística (tràmit TR133)

 • REQUISITS PREVIS
 • Haver finalitzat la totalitat de les obres sol·licitades i autoritzades segons llicència corresponent.
  En el supòsit d’haver-se produït modificacions del projecte, caldrà haver presentat a l’Ajuntament prèviament els plànols amb els canvis realitzats. Aquests canvis hauran d’estar signats pel tècnic director de les obres.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, cal presentar:

  1. Instància de comunicació prèvia de primera ocupació indicant la relació de documents adjunts presentats.

  2. Certificat Final d’Obra visat pel/s col·legi/s corresponent/s (exemplar original).

  3. Justificant de sol·licitud de l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana (model 902).

  4. Certificat del cost final de les obres redactat i signat pel director de les obres segons model normalitzat, que us podeu descarregar al final d’aquest apartat (exemplar original).

  5. Certificat acreditatiu sobre el compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) emès per la direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

  6. Certificat visat pel corresponent Col·legi professional de posta en marxa de la instal·lació del sistema d’aprofitament actiu d’energia solar, tèrmica o certificat de l’instal·lador si és el cas.

  7. Contracte de manteniment amb empresa instal·ladora de les instal·lacions d’aprofitament actiu d’energia solar, sempre que es disposi d’aquesta instal·lació.

  8. Certificat visat pel corresponent Col·legi professional de final d’obra de les activitats vinculades a l’edifici si és el cas.

  9. Estar en possessió de la llicència ambiental de les activitats vinculades a l’edifici incloses en la primera ocupació, si és el cas (aparcament o qualsevol altra activitat prevista).

  10. Fotocòpia de la legalització de la instal·lació d’ascensor, si s’escau.

  11. Tot allò que doni compliment a les condicions establertes en la llicència d’obres corresponent.


  Nota:
  En la visita d’inspecció es comprovarà també la bona execució de les voreres i de la totalitat de la urbanització, que la connexió als diferents serveis sigui la definitiva i el compliment a la normativa vigent contra incendis als elements comuns de l’edifici.
  Certificat cost real obres icio2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES en la comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals de la comunicació prèvia.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga