Inici

Llicència d’ocupació de la via pública per obres (grues desmuntables, bastides i altres mitjans auxiliars) (TR132)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:
 • Tanques de precaució.

 • Runes en sac.

 • Runes en contenidors.

 • Altres instal·lacions annexes a la construcció.

 • Instal·lació de grues desmuntables, bastides o elements anàlegs.

 • Mitjans auxiliars en general.

 • Les ocupacions que tinguin afectacions del trànsit, caldrà sol·licitar-los mitjançant el tràmit “TR015 Autorització d’ocupació de la via pública per tall de carrer o senyalització excepcional”.

Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

Organisme competent / Responsable
Junta de Govern Local.

Àrea que tramita
Urbanisme, sostenibilitat i serveis públics.

Classificació temàtica
Urbanisme, activitats i medi ambient.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació

Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.

Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
 • Les persones jurídiques.

 • Les entitats sense personalitat jurídica.

 • Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

 • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 • Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requeriments de l'interessat:

Requisits previs
En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents: 1, 2, 3, 4 ,6, 10 i 11.

En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents: 5, 6, 7, 8 i 9.

En el cas de grues desmuntables, bastides o elements anàlegs, cal complir el requisit 4.
 1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.

 2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.

 3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.

 4. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.

 5. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.

 6. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.

 7. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.

 8. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.

 9. Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.

 10. Els sacs de runes s'han de retirar de la via pública durant les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens.

 11. S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs, etc.


Documentació a aportar
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2.

En cas de grues i bastides d’alçada de treball igual o superior a 6,00 m o elements anàlegs, cal aportar els documents 3, 4, 5, 6 i 8.

En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors, altres instal·lacions annexes a la construcció o reserva d'estacionament, cal aportar document 7.
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 2. Llicència d'obres.

 3. Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació de bastida o grua, si s’escau.

 4. Full d'assumpció tècnic de direcció dels treballs de muntatge i desmuntatge de la bastida o d’instal·lació de grua, si s’escau, i visat.

 5. Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).

 6. Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.

 7. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (plànol de l'emplaçament o captura fotogràfica, mida del mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.).

 8. Descripció dels elements de mobiliari urbà, arbrat i instal·lacions públiques en general afectades per l’ocupació i definició de les mesures de protecció a adoptar.


Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 14 a la web de l'Ajuntament de Berga:
Ordenances fiscals

Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.

Mitjans de pagament
D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
 • Targeta de crèdit i dèbit.

 • Transferència bancària.

 • Domiciliació bancària.

 • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.


Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El termini de resolució és de tres mesos a comptar de la data de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):

Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga