Inici

Instàncies fires 2017

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Tràmit pel qual es demana la participació en les fires.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Promoció Econòmica

Classificació temàtica
Fires

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats digitalment amb certificat electrònic.


MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació sobre el tràmit, consulta el document “Instruccions inscripció a fires”.

Dades de contacte:
firesberga@ajberga.cat

Per a més informació sobre cada fira (MITJANS DE PAGAMENT, TERMINIS, NORMATIVA, ETC.) consultar documents amb nom “Instruccions” de cada fira concreta.
Com realitzar el tràmit:

Descarregar el formulari que trobareu a peu de pàgina amb el nom “Sol·licitud d’inscripció a Fira de Maig” o “Sol·licitud d’inscripció a fires”.

Si feu la sol·licitud per internet
Omplir el formulari d’Inscripció a fires anteriorment citat i adjuntar tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.

*ABANS D’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
*En cas que FALTI alguna documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.

Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari “Sol·licitud d'inscripció a fires” o 'Sol·licitud d'inscripció a Fira de Maig', degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l’adreça:

Att. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
Els interessats amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Les persones físiques amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d’altres davant les administracions públiques.

Per a formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona, cal acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumeix aquella representació.

La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o mitjançant l’acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració pública competent.

D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una col•legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins del col•lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
- Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que determini el reglament de cada administració.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.


Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
  • Fotocòpia del DNI o NIF.

  • Últim rebut d’autònoms.

  • Assegurança de responsabilitat civil.

  • Carnet d’artesà (opcional).

  • Carnet de manipulador d’aliments (rama alimentària).


Termini de la sol·licitud
El període per entrar instàncies de fira finalitza 40 dies naturals abans de la celebració de la mateixa.


Impostos/Tributs:

Preu
Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal nº 16 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

La informació sobre els preus, la trobareu al document “Instruccions” de cada fira concreta. Un cop rebem i acceptem les sol·licituds, l’Ajuntament es posarà en contacte amb vosaltres per a informar-vos sobre el mètode de pagament així com de qualsevol informació necessària per a seguir amb els tràmits d’inscripció.

Mitjans de pagament
L’import total de la factura, resultat de la sol·licitud presentada, haurà d’abonar-se dins el període esmentat mitjançant transferència bancària al compte corrent que us serà comunicat en el moment de la confirmació.

Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Documentació:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga