Inici

Llicència d'ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs)(TR020)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a l'ocupació temporal de la via pública amb parades, atraccions i circs.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Cal sol·licitar el permís amb una antelació de 30 dies abans de la data de celebració de la fira.

  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit abans de la data sol·licitada d’ocupació.


  Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:

  • Circs: Requisits 1, 2, 3, 4 i 5.

  • Casetes d'atraccions i d'alimentació: Requisits 6, 7, 8 i 9.


   1. Cal tenir tota la documentació del circ en regla.

   2. L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.

   3. En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.

   4. La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.

   5. En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.

   6. L'esmentada autorització, cal entendre-la a precari, no comportant cap altre atribució o permís i d'altra banda, sense cap dret a indemnització o rescabalament per part de l'interessat.

   7. En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higiènico-sanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior, prohibint-se expressament l'abocament o emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.

   8. Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública.

   9. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4.

 • En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:

  • Parades amb instal·lació elèctrica: Documents 5, 6 i 7.

  • Circs: Document 8.

  • Casetes d'aliments: Documents 9 i 10.


  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  2. Últim rebut d’autònoms.

  3. Assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament.

  4. Plànol d'emplaçament.

  5. Butlletins de les instal·lacions elèctriques.

  6. Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.

  7. Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis.

  8. En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

  9. En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.

  10. Certificat de manipulació d'aliments.


2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes s’hauran de liquidar a l’atorgament de l’autorització, i dins del termini de trenta (30) dies* posteriors a la notificació de la seva aprovació.

*El pagament en període voluntari s’ha de fer en els següents terminis:


 1. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

 2. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent (Art. 62.2 LGT).5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga