Inici

Exercici del dret d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició (LOPD) (TR182)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet sol·licitar:

  Exercici del dret d’accés: Sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

  En el moment de formular la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

  • Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.

  • Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.


  En qualsevol cas, la unitat que tramiti la sol·licitud pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l'interessat pertorbi la normal prestació de serveis de l'Ajuntament.

  • Denegació d’accés
   L'Ajuntament podrà denegar el dret d'accés a les seves dades de caràcter personal en els supòsits següents:

   • Quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 30.1 Decret 1720/2007).

   • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

   • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

   • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

   • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

   • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

   • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

   • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

   • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 30.2 Reial Decret 1720/2007).


  En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de la LOPD.


  Exercici del dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

  La sol·licitud de rectificació, l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

  • Denegació del dret de rectificació
   L'Ajuntament podrà denegar la rectificació de les dades:

   • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

   • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

   • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

   • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

   • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

   • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

   • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).

   • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).


  En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


  Exercici del dret de cancel·lació: Sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament.

  La sol·licitud de cancel·lació haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui en cada cas.

  La cancel·lació de les dades dóna lloc al bloqueig, consistent en la identificació i reserva de les mateixes amb la finalitat d'impedir el seu tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les responsabilitats sorgides del tractament, durant el termini de la seva prescripció. Quan hagi passat el termini esmentat, es procedirà a la supressió de les dades.

  • Denegació del dret de cancel·lació
   L'Ajuntament podrà denegar cancel·lació de les dades:

   • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD).

   • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD).

   • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD).

   • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD).

   • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD).

   • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD).

   • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 LOPD Reial Decret 1720/2007).

   • Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

   • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 33.2 Reial Decret 1720/2007).


  En tot cas, l’Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


  Exercici del dret d’oposició: Sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.

  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.


  • Denegació del dret d’oposició
   L'Ajuntament podrà denegar el dret d'oposició:

   • Si hi ha una prohibició legal.


  En tot cas, l'Ajuntament haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 18 de l'LOPD.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  • Sol·licitud dirigida a l'alcalde en què hi consti:

   1. Nom i cognoms de la persona interessada i, si escau, del seu representant.

   2. Fotocòpia del DNI d'ambdós, o document acreditatiu de la personalitat o documents electrònic equivalents.

   3. Petició en què es concreta la sol·licitud.

   4. Adreça als efectes de notificacions.

   5. Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

  • Model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant.
2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades (en cas de tramitació presencial).3. TRAMITACIÓ • ELECTRÒNICAMENT


 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent Fitxa Informatica Tramit TR182.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga