Inici

Cens d'animals de companyia alta, modificació i baixa (TR010)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili). El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d’una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.
  Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, anar al tràmit “Sol·licitud/renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (TR010)”.
  Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.
  La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.
  El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
  a) Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
  b) Implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

 • REQUISITS PREVIS
 • Cal complir els requisits següents:
  1. Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
  2. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà aportar:
  - En tot els casos: Documents 1 i 2.
  - Per a la inscripció al cens dels animals de companyia, cal aportar la següent documentació complementària:
   Si la persona propietària és menor de 16 anys: Documents 3 i 4.

   Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa: Document 5.

  - Per la modificació o baixa al cens d'animals de companyia cal aportar la següent documentació complementària:
   Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal: Document 6.

   Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal: Document 7.

   Si es canvia el titular de l'animal: Document 8. 1.

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents:
   Espècie i raça.

   Sexe.

   Data de naixement.

   Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa).

   Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.

   Domicili habitual de l'animal.

  3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
  4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.
  5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).
  6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
  7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
  8. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.

2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades (en cas de tramitació presencial).3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)


4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals. El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 38 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals.

Aquestes taxes hauran de ser liquidades per poder iniciar la tramitació.4. Mitjans de pagament


D’acord amb la Llei 39/2015, la execució del pagament llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:
- Targeta de crèdit i dèbit. El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.
- Transferència bancària.
S’efectuarà el número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom de sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga