Inici

Alta, modificació o baixa del registre d'entitats (TR040)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet l’alta, la modificació o la baixa d'una entitat en el registre municipal d'entitats. El registre municipal d’entitats té per objecte facilitar el coneixement del número i la naturalesa de les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre que realitzen les seves activitats en el municipi, així com de les seves finalitats i la representativitat. La inscripció en aquest registre constitueix un requisit indispensable per a gaudir dels drets reconeguts a les entitats ciutadanes en el Reglament Orgànic Municipal.

 • REQUISITS PREVIS
 • Les inscripcions es faran a petició de l’entitat interessada, presentada en el registre
  general de l’Ajuntament.
  S’hi poden inscriure totes les entitats i associacions ciutadanes sense ànim de lucre
  que persegueixin la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o
  sectorials dels veïns i les veïnes del municipi i tinguin el seu domicili social a Berga.
  No obstant l’anterior, també es poden inscriure altres entitats d’àmbit autonòmic,
  estatal o local, legalment constituïdes, encara que no tinguin el seu domicili en
  aquest municipi, quan realitzin activitats en defensa, foment o millora dels
  interessos generals o sectorials dels veïns.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Les inscripcions es faran a petició de l’entitat interessada, presentada en el registre
  general de l’Ajuntament, a la qual s’acompanyaran els documents següents:
  a) Estatuts reguladors de l’entitat i número d’inscripció en el registre general
  d’associacions corresponent, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o
  certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció en l’esmentat registre.
  b) Nom, cognoms i DNI de les persones que integren la Junta de l’entitat o el seu
  òrgan de govern.
  c) Domicili social de l’entitat.
  d) Número de socis, amb especificació del número de residents a Berga.
  e) Número d’Identificació Fiscal (NIF).
  f) Pressupost anual de l’entitat.
  g) Programa anual d’activitats de l’entitat.

  Quan l’entitat o associació sol·licitant no hagués obtingut la seva inscripció en el
  corresponent registre general d’associacions, o en qualsevol altre que sigui
  preceptiu, la seva inscripció en el registre municipal d’entitats tindrà caràcter
  provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir
  caràcter definitiu, si aporta la documentació acreditativa d’haver-se inscrit en el
  registre que sigui preceptiu. En cas contrari, causarà baixa definitiva en el registre
  municipal d’entitats.

  Per a la baixa o modificació d’una entitat o associació en el registre:
  a) La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o
  associació.
  b) La baixa o modificació s'ha de formalitzar també en el registre general
  d’associacions corresponent.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades (en cas de tramitació presencial).

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal, tal i com ens apareix a l’Ordenança fiscal núm. 7.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga