Inici

Sol·licitud de celebració de prova esportiva

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:
Oficina d'atenció ciutadana - Ajuntament de Berga
Plaça Sant Pere, 1 - 08600 Berga
Tel. 938214333

L'Ajuntament de Berga únicament serà competent per aquelles autoritzacions que transcorrin íntegrament pel casc urbà, excloses travessíes.
Com realitzar el tràmit:
Presentar sol·licitud, amb almenys 30 dies d’antelació, juntament amb una memòria que ha de contenir:
1. Nom de l’activitat i, en el seu cas, número cronològic de l’edició
2. Reglament de la prova
3. Croquis precís del recorregut, data de celebració, itinerari, perfil, horari probable de pas pels diferents punts determinants del recorregut i promig previst tant del cap de la prova com del seu tancament.
4. Identificació dels responsables de l’organització i, concretament, del director executiu i dels responsable de seguretat via, que dirigirà l’activitat del personal auxiliar habilitat. En la memòria hi haurà de constar la signatura d’aquests conforme accepten aquest càrrec i la còpia dels seus documents d’identificació.
5. Nombre aproximat de participants previstos.
6. proposició de mesures de senyalització de la prova i de la resta de dispositius de seguretat previstos, descripció de les funcions a desenvolupar pel personal auxiliar, així com del personal sanitari (ambulància i metge)
7. Permís de circulació vigent del responsable de seguretat vial de la prova.
8. Justificant de contractació de les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents


Qui el pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica

Normativa:
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehícles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març

Efectes del silenci administratiu:
Termini per resoldre i notificar: 10 dies hàbils
Sentit del silenci: positiu

Documentació:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga