Inici

Comunicació prèvia actes de transformació o utilització del sòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:
Ajuntament de Berga. Oficina d'atenció ciutadana.
Com realitzar el tràmit:
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Tipologia de les obres incloses en el tràmit:
- Obres d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents que no suposin una afectació exterior de l'edifici o construcció
- Primera utilització i ocupació i el canvi d'ús dels edificis i de les instal·lacions
- Construcció i instal·lació de murs i tanques
- Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
- Instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals (excepte les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim específic)
- Col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà


Qui el pot sol·licitar:
Qualsevol persona interessada.

Requeriments de l'interessat:
- Obres d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal•lacions ja existents que no suposin una afectació exterior de l'edifici o construcció
1. Projecte redactat per tècnic competent i el visat en el cas que per la naturalesa de les obres aquest sigui preceptiu. El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s'ajusten a la normativa urbanística.*
2. Memòria en que s'haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com descripció detallada de l'actuació que s'ha d'executar. La memòria podrà formar part del projecte descrit en el paràgraf anterior.
3. Plànols a l'escala adequada que deixin constància de les actuacions que es vol desenvolupar. En el cas que sigui preceptiva la presentació d'un projecte tècnic se n'hi inclourà.
* Les obres de reforma, modificació o rehabilitació en locals destinats a activitats que afectin la totalitat del local o una part d’aquests hauran d’aportar projecte redactat per tècnic competent. S’exclouen d’aquest supòsit únicament les obres que no modifiquin la distribució del local tant en els seus elements fixes com de mobiliari, que no modifiquin les alçades interiors del local i que no incloguin obres que suposin canvis en les condicions d’accessibilitat i d’incendis.

- Primera utilització i ocupació
1. Projecte redactat per un tècnic competent i el visat en el cas que l'actuació autoritzada hagi sofert modificacions i la naturalesa de les obres ho requereixi. El visat ha de reflectir l'estat de les obres exactament executades. *
2. El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s'ajusten a la llicència urbanística.
3. Memòria justificativa del compliment de la llicència urbanística de les obres de construcció. Aquesta podrà formar part del projecte descrit en el paràgraf anterior. En tot cas haurà de contenir:
- Certificat final d'obra visat
- Certificat d'instal•lació del compliment del projecte tècnic d'infraestructura comuna de telecomunicacions visat pel col•legi corresponent o butlletí per unitats de menys de 20 habitatges
- Certificat visat pel corresponent col•legi professional de posta en marxa de la instal•lació del sistema d'aprofitament actiu d'energia solar tèrmica o certificat de l'instal•lador si és el cas
- Contracte de manteniment amb empresa instal•ladora de les instal•lacions d'aprofitament actiu d'energia solar, sempre que es disposi d'aquesta instal•lació.
- Certificat visat pel corresponent col•legi professional de final d'obra de les activitats vinculades a l'edifici si és el cas.
- Fotocopia de la legalització de la instal•lació d'ascensor si s'escau.
- Justificant de sol•licitud de l'alta de l'impost de béns de naturalesa urbana model 902.
- Valoració del cost real de les obres signades pel tècnic director de les obres
4. Plànols a escala adequada que deixin constància de les actuacions executades. En el cas que sigui preceptiva la presentació d'un projecte tècnic, se n'hi inclourà.

- Canvi d'ús dels edificis i de les instal•lacions
1. Plànol d'emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca
2. Memòria justificativa del nou ús i de la seva compatibilitat amb el planejament vigent
3. En el cas que el nou ús estigui sotmès a llicència ambiental o qualsevol altre autorització prevista per la normativa sectorial, s'haurà de presentar el document justificatiu d'haver-la obtingut

- Construcció i instal•lació de murs i tanques
1. Plànol d'emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca
2. Descripció literal i gràfica del mur o tanca. S'hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament el mur o la tanca que es vol construir o instal•lar i l'afectació exacta a la finca en qüestió
3. Si el mur o la tanca es construeix en sòl no urbanitzable, s'haurà de tenir en compte la normativa afectada a efectes de possibles autoritzacions. Si és el cas, entre la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar l'oportuna autorització.

- Col•locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
1. Plànol d'emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca
2. Descripció literal i gràfica del cartell o tanca. S'hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició, els colors i qualsevol element per descriure exactament el cartell o la tanca que es vol col•locar i l'afectació exacta a la finca en qüestió
3. En el cas que el cartell o tanca publicitària es pretengui instal•lar en un espai públic, prèviament s'haurà d'obtenir la llicència corresponent, que s'haurà d'adjuntar a la comunicació.

- Instal•lació de cases prefabricades i instal•lacions similars provisionals (excepte les afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim específic)
1. Plànol d'emplaçament que indiqui clarament a situació de la finca
2. Descripció literal i gràfica de la casa o la instal•lació provisional, així com el seu ús. S'hi hauran de concretar materials, els acabats, la composició i qualsevol element per descriure exactament la casa o la instal•lació provisional i la seva afectació exacta a la finca en qüestió

- Col•locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà
1. Plànol d'emplaçament que indiqui clarament la situació de la finca
2. Memòria descriptiva del compliment de la normativa urbanística
3. Descipció literal i gràfica de l'antena o el dispositiu de telecomunicacions. S'hi hauran de concretar els materials, els acabats, la composició i qualsevol altre element per descriure l'antena o el dispositiu de telecomunicacions i el seu impacte visual, així com l'afectació exacta a la finca en qüestió
4. Llicència ambiental o autorització corresponent, en el cas que sigui preceptiu


Impostos/Tributs:
La realització d'aquestes actuacions està subjecte a:
- Impost de construccions, instal·lacions i obres: 2,8% de l'import del pressupost
- Taxa per comprovació de les declaracions prèvies: 8,73€

Normativa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del régimen local.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
- Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia dels actes de transformació o utilització del sòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres (BOPB 12-04-11)
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
- POUM de Berga.

Efectes del silenci administratiu:
La presentació correcta de la comunicació prèvia faculta a l'exercici de l'actuació objecte de comunicació, sense perjudici de la incoació dels expedients de protecció de legalitat urbanística i sancionadors, si escauen, en cas que la comunicació prèvia incorri en inexactitud o falsedat.

Documentació:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga