Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió extraordinària d’octubre de 2020
  Data de publicació: 22.10.20

  L’Ajuntament de Berga ha portat a terme aquest dijous, 22 d’octubre, una sessió extraordinària del plenari municipal de forma telemàtica per tractar l’aprovació de preus públics i la modificació d’ordenances fiscals.

  L’acte ha començat amb l’aprovació de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària. En aquest cas, la urgència està motivada per la necessitat de modificar impostos i altres tributs que meriten l’1 de gener de 2021 i que requereixen la seva aprovació amb la suficient antelació per realitzar tots els tràmits que preveu la normativa vigent per a la seva entrada en vigor, tal com preveu l’Organisme de Gestió Tributària. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

  A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor de 2020. L’equipament teatral comptarà amb una programació formada per sis propostes que es realitzaran durant els mesos de novembre i desembre. El preu fixat per a les entrades dels diferents espectacles han estat els següents:

  - Pep Bou Experiències: 10 € (Preu general) i 5 € (menors fins a 16 anys)
  - Pau Vallvé: 10 € (Preu general)
  - Els Brugarol: 12 € (Preu general)
  - Magalí Sare & Sebastià Gris: 10 € (Preu general)
  - (*) La nena dels pardals: 10 € (Preu general) i 5 € (menors fins a 16 anys)
  - (*) El silenci dels telers: 10 € (Preu general)

  (*) El preu públic d’aquests dos espectacles va ser aprovat durant la sessió ordinària del passat mes de març (05/03/20). Es tracta de dues propostes incloses en la programació cultual de primavera que van ser suspeses a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquests dos espectacles s’han pogut reprogramar i formaran part de la programació de tardor del Teatre Municipal de Berga.

  La proposta d’aprovació de preus públics ha estat aprovada per unanimitat.

  El següent punt tractat durant la sessió plenària ha estat la proposta de modificació de les ordenances fiscals que s’aplicaran durant l’exercici de 2021. El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha estat l’encarregat d’exposar la proposta i ha destacat l’exhaustiva revisió de tots els impostos i taxes realitzada pels serveis tècnics municipals a l’hora de proposar-ne la modificació. La proposta es concreta en les modificacions següents:

  - Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles (IBI). Es proposa modificar el tipus de gravamen que s’aplica als béns urbans i incrementar-lo del 0,65 al 0,72. Això suposarà un augment de 380.944 € sobre el total d’ingressos previstos pel 2020 (4.424.397,60 €). Aquest increment comportarà un augment de 2 € mensuals en el rebut dels contribuents, és a dir, uns 25 € anuals de mitjana.

  Se suprimeix del text de l’ordenança la bonificació referent a les famílies monoparentals perquè la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (Art. 74.4) contempla la bonificació per a les famílies nombroses, però no té en compte les famílies monoparentals.

  S’estableix un nou article, el número 15, per aplicar un recàrrec del 50 % sobre els béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de forma permanent durant un període mínim de 2 anys.

  Es modifica la bonificació de la quota íntegra dels béns i immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol, sense estar obligats a fer-ho per la normativa urbanística o les ordenances municipals. El percentatge de bonificació passarà del 20 al 50 %.


  - Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa d’expedició de documents administratius. Es proposa la modificació de la taxa establerta per la realització de plecs d’atestats emesos per la Policia Local, a efectes judicials. La taxa passarà de 19,20 € a 100 €. També s’estableix una nova taxa de 25€ per a l’elaboració d’informes.


  - Ordenança Fiscal núm. 40: Taxa per a la prestació del servei de clavegueram i connexions a la xarxa. Es modifica el punt 1 de l’article 5è referent a la liquidació de la taxa que passarà a ser anual. També s’introdueixen canvis en l’article 8è, punt 2, per concretar que la taxa es cobrarà en un sol rebut, tenint en compte el consum realitzat l’any anterior.


  D’altra banda, també s’ha modificat el text d’algunes ordenances fiscals per tal d’adaptar-les a la legislació vigent. Es tracta de les ordenances següents:

  - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Es modifiquen articles sobre les consultes i notificacions tributàries, el tractament de les dades de caràcter personal, entre d’altres.

  - Ordenança reguladora de l’impost de béns immobles. Es modifica el text referent a l’exempció d’aquest impost sobre els béns que constitueixin el patrimoni de les universitats.

  - Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es modifica el text sobre la liquidació de l’impost en el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda. Segons el termini en què es produeixi la compravenda, es determina qui ha d’abonar la quota (venedor o comprador).

  - Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. S’estableix que la quota tributària no pot ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.

  - Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifica l’import del mòdul bàsic, essent de 513 €/m2, fixat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Això també determina la base imposable d’autoliquidació prèvia que s’hi regula i que es determina a partir del mòdul bàsic establert pel COAC. També s’ha actualitzat la taula de coeficients d’ús vinculats als treballs d’edificació, urbanització i obra civil.

  El grup municipal de JxB ha presentat una esmena per a què el gravamen de l’IBI es mantingui en el 0,65. L’esmena ha obtingut els vots favorables de JxB i el PSC i els vots en contra de la CUP i ERC. Això ha fet que la proposta d’esmena hagi estat rebutjada.

  Finalment, s’ha procedit a la votació de la proposta de modificació d’ordenances fiscals presentada per l’equip de govern de la CUP. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.


 • L’Ajuntament de Berga i les entitats del sector econòmic local estableixen necessitats i valoren la suspensió de l’activitat de restauració per la Covid-19
  Data de publicació: 21.10.20

  L’Ajuntament de Berga i representants del sector econòmic local i comarcal han mantingut una trobada per valorar conjuntament la situació derivada de les mesures i restriccions establertes el passat 16 d’octubre, per part del Govern de la Generalitat, amb l’objectiu de reduir la propagació de contagis de la Covid-19 a tot Catalunya. Aquestes mesures s’aplicaran, previsiblement, durant un període de quinze dies i afecten directament el sector de la restauració que ha vist suspesa la seva activitat habitual, la qual ha quedat reduïda al servei de lliurament de menjar a domicili i la recollida a l’establiment amb cita prèvia. La reunió es va produir el passat divendres, 16 d’octubre, i va comptar amb la participació de l’Ajuntament de Berga, Bergacomercial, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.

  En el transcurs de la trobada, les entitats i l’ajuntament van mostrar la seva preocupació per la situació de tancament de bars, restaurants i establiments de serveis a les persones com per exemple, centres d’estètica i massatges, malgrat ser conscients que l’índex de propagació de la pandèmia és elevat arreu del país i també al Berguedà. Per tot això, les entitats van exposar les necessitats més urgents del sector per tal que el consistori pugui recollir-les i treballar-les amb els agents implicats. Ambdues parts es van emplaçar a reunir-se novament per avaluar les mesures econòmiques que pugui aprovar el govern català, així com per analitzar la situació dels sectors afectats i concretar les diferents propostes que puguin sorgir.

  Necessitats i demandes del sector econòmic

  El sector econòmic local i comarcal va traslladar al consistori la voluntat dels establiments de realitzar els esforços necessaris per poder adaptar-se a les noves circumstàncies per poder oferir el servei de menjar per emportar i/o el servei de lliurament a domicili. En aquest sentit, les entitats presents en la reunió van manifestar la seva predisposició a l’hora donar suport i estudiar alternatives que permetin dotar d’estructura i logística els establiments d’hostaleria i restauració que no disposin de la capacitat per afrontar l’adaptació del seu negoci a la regulació vigent.

  D’altra banda, les entitats van fer palesa la necessitat de crear i desenvolupar una campanya per promoure la reactivació del consum local i de proximitat, per tal que la ciutadania realitzi les seves compres als comerços berguedans. Es tracta d’una mesura que pretén pal·liar i revertir les despeses d’aquests establiments, molts dels quals arrosseguen deutes des de la declaració de l’estat d’alarma, a banda de fer front a les despeses corrents de lloguers i pagaments d’impostos trimestrals. En aquest cas, les entitats entenen que la capacitat econòmica de les administracions locals és limitada i insuficient per proporcionar ajudes a l’alçada de les que necessiten els bars, restaurants i comerços que estan patint les conseqüències de la pandèmia.

  En matèria de comunicació, les entitats també van instar l’ajuntament a impulsar una campanya de sensibilització sobre els danys que està provocant la pandèmia en l’àmbit sociosanitari, així com l’impacte en els establiments comercials, d’hostaleria i restauració que en algun moment de la pandèmia s’han vist forçats a tancar o reduir la seva activitat en compliment de les mesures de contenció del virus decretades per les autoritats governamentals i sanitàries.

  Per últim, les entitats van sol·licitar incrementar el control sobre les actituds incíviques que posen en risc la seguretat de la ciutadania: reunions multitudinàries, botellades, venda d’alcohol per part d’establiments comercials en horari nocturn, etc. El sector econòmic va manifestar que aquestes situacions suposen un greuge, tenint en compte l’esforç realitzat pel sector comercial i el gremi d’hostaleria per adaptar-se a la normativa vigent.

  Compromisos de l’Ajuntament de Berga

  L’Ajuntament de Berga es va comprometre a posar a disposició de la ciutadania un llistat dels establiments d’hostaleria i restauració que oferiran els serveis de recollida de menjar a l’establiment amb cita prèvia i el repartiment a domicili durant la vigència de les restriccions d’activitat del sector. Es tracta d’un document elaborat conjuntament amb Bergacomercial, l’ACEB, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que es publica i s’actualitza periòdicament a les xarxes socials del consistori berguedà. Paral·lelament, es treballarà en la creació d’un llistat que inclogui els centres d’estètica i massatges que malgrat no poder exercir la seva activitat, sí que poden obrir al públic l’espai de venda de productes.

  D’altra banda, l’Ajuntament de Berga va posar en coneixement de les entitats que en la sessió extraordinària celebrada el passat mes de juny, el plenari va aprovar de forma unànime destinar 50.000 € a una campanya de reactivació econòmica d’àmbit comarcal liderada pel Consell Comarcal del Berguedà. Pel moment, l’aportació realitzada per l’ens local no s’ha vist traduïda en cap actuació concreta, fet que preocupa als agents econòmics i l’ajuntament per la urgència del moment. En aquest cas, ambdues parts coincideixen en la necessitat que les mesures que s’adoptin haurien de preveure la reactivació del consum mitjançant la injecció econòmica a les famílies per a què puguin realitzar despeses als establiments comercials de la comarca.

  Pel que fa a la campanya comunicativa per divulgar els efectes que està tenint la pandèmia en l’àmbit sanitari, social i econòmic, el consistori es va comprometre a estudiar quin tipus d’accions i mitjans cal articular per poder desenvolupar la campanya esmentada.

  Finalment, l’Ajuntament de Berga va recollir el malestar del sector econòmic sobre les actituds incíviques que es produeixen al municipi. Es tracta de situacions anòmales que cal tractar i treballar per intentar apaivagar el més aviat possible. En aquest sentit, el consistori apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva per tal d’afrontar una situació que no resulta senzilla per a ningú i que cal revertir de forma conjunta per evitar que les conseqüències de la pandèmia siguin majors.


          10  11  ...  Següent >

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga