Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • L’Ajuntament de Berga ha fet 40 actuacions per millorar l’accessibilitat als carrers de la ciutat al llarg de l’any 2020
  Data de publicació: 30.12.20

  Berga ha impulsat la millora de l’accessibilitat de les voreres realitzant 40 actuacions durant l’any 2020 als carrers de la ciutat. Una bona part de les actuacions corresponen a nous guals (rampes per garantir l’accés de totes les persones a les voreres), però també s’ha fet la millora de guals existents i la pavimentació de nous trams de vorera. L’any 2019 es va fer un estudi per a la definició d’objectius en matèria d’accessibilitat als carrers del municipi pels anys 2019 i 2020. Aquest estudi partia del Pla de Mobilitat Urbana de Berga, realitzat el novembre del 2012 per l’empresa Transfer Enginyeria, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Des d’aleshores, l’Ajuntament de Berga ha actuat cada any en una sèrie de punts de la ciutat per tal d’anar reparant progressivament les deficiències detectades.

  Una quarantena d’actuacions realitzades

  Les actuacions d’aquest any s’han pogut portar a terme gràcies a uns plans d’ocupació que han permès la contractació de 5 persones entre el febrer i el desembre del 2020, a través de l’empresa municipal BRG, i amb el suport de la brigada municipal d’obres. En total, s’han executat 37 guals repartits per diferents zones de la ciutat: Rasa dels Molins, carretera de Sant Fruitós, passeig de la Pau, carrer Comte Oliba, carrer de la Sardana, carrer del Roser, passeig de la Indústria, plaça Viladomat i Font del Ros.

  D’altra banda, s’han pavimentat dos nous trams de vorera al carrer Pere III, a l’alçada de la Rasa dels Molins, una antiga zona de càrrega i descàrrega a l’inici del carrer del Roser i s’ha reparat un tram de vorera de la plaça Viladomat, davant de les escales de la presó.

  Recorreguts accessibles

  L’objectiu principal d’aquestes actuacions és reduir el risc per als vianants i adaptar els recorreguts a persones amb mobilitat reduïda i limitació visual. S’ha estudiat l’estat actual de la mobilitat adaptada, analitzant els itineraris accessibles i els punts on queden tallats. A partir d’aquí, i en coordinació amb els Serveis Tècnics municipals, s’ha escollit actuar en determinades zones en funció de les següents prioritats:

  - Crear itineraris llargs accessibles per connectar diferents barris de la ciutat.
  - Actuar en punts que amb poca inversió oferissin una millora considerable.
  - Garantir l’accés a equipaments prioritaris.

  Com qualsevol activitat al llarg d’aquest any 2020, la planificació de les actuacions ha estat afectada per l’epidèmia de la Covid-19, que va provocar l’aturada de les actuacions al llarg de diverses setmanes durant la primera onada de la primavera, així com per diversos confinaments del personal al llarg de la segona.

  Una ciutat més accessible

  De cara al futur, el consistori berguedà té entre les seves prioritats seguir avançant cap a una ciutat accessible, ja sigui a través de petites actuacions com les d’aquest 2020, que sumades donen com a resultat llargs trajectes adaptats per la ciutat, com també mitjançant actuacions de més envergadura. En aquest sentit, els pressupostos de l’any 2021, aprovats ahir dimarts en un Ple extraordinari, contemplen una actuació que facilitarà l’accés a peu al centre de la ciutat.

  Es tracta de la reurbanització del tram de la ronda Moreta més proper a la plaça de la Creu i la ronda Queralt, que es convertirà en una plataforma única amb un sol sentit de circulació i molt més espai per als vianants, on actualment hi ha voreres del tot insuficients. Aquesta actuació és possible gràcies al traspàs de la titularitat d’aquesta via, que fins l’any 2019 era de la Generalitat de Catalunya. L’obra implicarà una inversió d’uns 200.000 €, en bona part finançats a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), i a banda d’una millora en l’accessibilitat es pretén que signifiqui un revulsiu per a l’activitat comercial. • L’Ajuntament de Berga aprova el pressupost de 2021 que contempla una despesa de 18,7 milions d’euros
  Data de publicació: 29.12.20

  L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per aprovar el pressupost general del consistori, el pressupost de l’organisme autònom i el de l’empresa municipal (BRG Progrés SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2021. L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17,5 milions d’euros, que suposa un increment d’1,2 milions d’euros respecte al 2020. Una part de l’augment del pressupost prové de l’increment de l’impost de l’IBI, però també s’han comptabilitzat les aportacions derivades de diferents línies de subvenció com el Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona o el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

  Control de la despesa pública

  El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha destacat que es tracta d’uns pressupostos basats en la continuïtat de la gestió iniciada l’any passat, controlant la despesa pública i cercant l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Miró ha explicat que cal complir el pla d’ajust vigent des del 2012 i un pla de sanejament derivat de la liquidació de l’exercici econòmic de 2019. Això ha requerit l’increment d’impostos i també es preveu la concertació d’algun préstec per finançar inversions de projectes importants. També es preveu seguir reduint el deute endèmic del consistori i rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors per tornar a situar-lo en els límits establerts per la normativa.

  Projectes d’inversió

  Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar-hi 1,9 milions d’euros. Durant l’any 2020 es van executar diferents projectes per valor d’uns 2 milions d’euros finançats majoritàriament a través de subvencions (obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, consolidació de la Torre de la Petita, adequació del clavegueram de la Rasa dels Molins, renovació del pati de l’escola Sant Joan, etc.).

  El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha comentat que enguany es realitzaran inversions en equipaments que requereixen millores i també es portaran a terme projectes subvencionats que caldrà complementar amb recursos propis. En aquest sentit, es prioritzaran actuacions en les escoles públiques, el Teatre Municipal, la zona esportiva, el Barri Vell i la via pública. Alguns dels projectes d’inversió més destacats són l’adequació i millora de l’accessibilitat per a vianants a la ronda Moreta, la rehabilitació de la teulada del Pavelló Nou, la millora de la seguretat i sectorització del Teatre Municipal, actuacions a l’entorn de Queralt per reparar danys produïts per esllavissades i per reduir el risc que se’n produeixin de noves, actuacions al clavegueram, renovació de l’enrajolament de la zona de platja de dues de les piscines exteriors, la substitució de l’enllumenat del Pavelló Nou mitjançant la instal·lació de llum LED, la reparació del pont de la Fàbrega situat al veïnat de Noet i millores a l’escola Santa Eulàlia i l’escola Sant Joan. També es preveu fer millores en el paviment i el clavegueram de la ciutat, es portaran a terme enderrocs d’edificis en mal estat i actuacions d’esponjament al Barri Vell.

  Covid-19

  L’equip de govern ha contemplat una partida inicial de 20.000 € per impulsar accions per apaivagar els efectes de la Covid-19. El consistori ha quantificat les partides dels diferents actes i esdeveniments que es realitzaran durant el 2021 i es preveu modificar o incrementar la partida esmentada amb els imports de les celebracions o actes que s’hagin d’anul·lar, tenint en compte l’evolució de la situació sanitària derivada de la pandèmia.

  Proposta de pressupost de 2021

  L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 18.779.706,51 € dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

  Capítol 1: Despeses de personal

  En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis

  Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

  Capítol 3: Despeses financeres

  En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat local i els organismes autònoms amb les entitats financeres.

  Capítol 4: Transferències corrents

  Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos

  Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja viària amb la màxima celeritat possible. Els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

  Capítol 6: Inversions reals

  En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per a l’adequació i millora de l’accessibilitat per a vianants a la ronda Moreta (200.000 €), la reparació de la teulada del Pavelló Nou (197.500 €), la millora de la seguretat i sectorització del Teatre Municipal (110.000 €), les millores a l’escola Santa Eulàlia (125.000 €), la reparació de danys en trams de camins de l’entorn de Queralt a causa d’esllavissades (82.100 €), la reparació i el sanejament del clavegueram en diverses zones (100.000 €), la renovació de l’enrajolament de la zona de platja de dues de les piscines exteriors (81.500 €), la reforma de la cuina de l’escola Sant Joan (50.000 €), la substitució de l’enllumenat del Pavelló Nou mitjançant la instal·lació de llum LED (25.000 €), la reparació del pont de la Fàbrega (76.000 €) o les millores en el paviment (100.000 €), entre d’altres.

  Capítol 7: Transferències de capital

  Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals.

  Capítol 8: Actius financers

  En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

  Capítol 9: Passius financers

  En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

  Pressupost Ajuntament de Berga de 2021

  Capítol 1: Despeses de personal: 6.311.772,19 €
  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.747.438,55 €
  Capítol 3: Despeses financeres: 93.170,00 €
  Capítol 4: Transferències corrents: 321.550,00 €
  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000 €
  Capítol 6: Inversions reals: 5.381.202,54 €
  Capítol 7: Transferències de capital: 0 €
  Capítol 8: Actius financers: 10.000€
  Capítol 9: Passius financers: 794.573,23 €
  TOTAL: 18.779.706,51 €

  Pressupost Residència Sant Bernabé de 2021

  TOTAL: 1.942.830,45 €

  Pressupost BRG Progrés SLU de 2021

  TOTAL: 637.750,75 €

  Junts per Berga ha esmentat que la proposta de pressupost presentada per l’equip de govern no s’ajusta a les necessitats de la ciutat. El grup municipal ha argumentat que els comptes no preveuen revalidar el Pla de Xoc i les ajudes a les entitats del tercer sector i de dinamització comercial per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social de la Covid-19. Pel que fa a les inversions, JxB ha exposat que es tracta d’un llistat necessari i ambiciós, però que caldrà preveure els recursos de personal tècnic per poder executar-ho. JxB ha celebrat que s’hagin inclòs algunes de les propostes fetes anteriorment pel grup referides a la millora de l’eficiència energètica d’equipaments públics mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També han reclamat que s’inclogui com a prioritat l’enderroc d’un dels edificis que connecta el carrer de la Ciutat amb la Plaça del Forn i que s’elabori el Pla de Tresoreria.

  ERC ha exposat que el pressupost presentat per l’equip de govern permet atacar problemes urgents de la ciutat i ha destacat les inversions i els recursos que es destinaran al Barri Vell. ERC també ha destacat les inversions previstes en les escoles públiques fruit del conveni treballat entre els quatre grups municipals per aconseguir el compromís de finançament del Departament d’Educació de la Generalitat. El grup d’ERC ha dit que els pressupostos inclouen les prioritats del partit republicà.

  El PSC ha lamentat que els grups de l’oposició hagin rebut la documentació del plenari de pressupostos amb poca antelació per poder revisar-la i treballar-la. També ha posat de manifest que l’equip de govern hagi optat per la unilateralitat a l’hora de negociar els pressupostos amb un sol grup municipal. El PSC ha recordat els compromisos i acords incomplerts per part de l’equip de govern després del suport favorable als pressupostos de 2020. Tot i això, el PSC ha expressat la seva voluntat de mà estesa per poder aprovar els pressupostos malgrat abstenir-se.

  Un cop finalitzada la sessió dedicada als pressupostos, s’ha portat a terme una nova sessió extraordinària per tractar dues qüestions de caràcter econòmic. Primerament, s’ha presentat una proposta per a l’aprovació del Pla de Sanejament Financer. El passat mes d’octubre es va aprovar la liquidació corresponent a l’exercici econòmic de 2019 del qual es va desprendre un resultat ajustat negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals. Això ha comportat la necessitat de disposar d’un Pla de Sanejament Financer pel període 2020-2023 que ha estat elaborat mitjançant el programa d’Assistència Global al Govern Local de la Diputació de Barcelona. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

  Per últim, s’ha realitzat la donació de compte del Pla Anual de Control Financer de 2020. Es tracta d’un pla que recull les actuacions de control permanent i auditoria pública que l’òrgan interventor realitzarà durant l’any 2021 en relació amb les actuacions fetes durant l’exercici econòmic de 2020, de conformitat amb la normativa que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local (Reial Decret 424/2017).
< Anterior  ...          10  11  12  ...  Següent >

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga