Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Berga destinarà els 30.000€ del pressupost participatiu de 2020 a la millora de l’entorn i l’enllumenat del Parc del Lledó
  Data de publicació: 17.12.19
  L’Ajuntament de Berga invertirà els 30.000€ del pressupost participatiu al Parc del Lledó. Així ho han decidit els veïns i veïnes de Berga a través del procés de votació itinerant que es va portar a terme del 2 al 15 de desembre. Les dues propostes relacionades amb la millora de l’entorn i l’adequació de l’enllumenat del Parc del Lledó han estat les que han obtingut un suport majoritari per part de les gairebé 700 persones que han participat en la votació. Les dues propostes més votades, fins a esgotar la partida econòmica prevista, s’executaran durant l’any 2020.

  La regidora de Participació Popular, Roser Valverde, ha valorat positivament els resultats obtinguts en aquest procés participatiu, així com el nombre de propostes presentades. La regidora ha explicat que les xifres de participació igualen les de poblacions com Manresa i Girona, que se situen al voltant del 5% i que compten amb una dilatada experiència en aquest tipus d’iniciatives. “Els resultats demostren que la gent de Berga té moltes coses a dir sobre la ciutat, i això també ens serveix per reorientar les nostres pròpies propostes i visionar la ciutat des d’un prisma diferent”, ha afegit Valverde.

  El pressupost participatiu en xifres

  La primera convocatòria del pressupost participatiu va rebre 57 propostes, de les quals, 44 van superar la valoració tècnica per ser sotmeses al procés de votació popular en què hi han participat 691 persones, un 4,8% del cens format per persones majors de 16 anys empadronades a Berga. En total, s’han registrat 1.265 vots, tenint en compte que cada persona podia votar dues propostes diferents. També s’han comptabilitzat 4 vots en blanc i 1 vot nul.

  Pel que fa al percentatge de participació segons la franja d’edat, la població adulta de 30 a 39 anys ha estat la més activa en la votació (22%), seguida de les persones de 60 a 69 anys (19%), la població de 40 a 49 anys (16%), les persones d’entre 50 i 59 anys (16%), els veïns i veïnes de més de 70 anys (13%), el jovent menor de 20 anys (9,5%) i els joves de 20 a 29 anys (5%).

  El Parc del Lledó guanya la votació

  Els dos projectes de millora del Parc del Lledó han sumat conjuntament 226 vots (17,9%). D’una banda, la proposta número 34 que contemplava actuacions de millora en les portes d’accés, la senyalització, l’arranjament de l’entorn i el parc infantil ha obtingut 119 vots, és a dir, un 9,4%. Les actuacions incloses en aquesta proposta comptaven amb una valoració econòmica de 15.000€. D’altra banda, la proposta número 33 que inclou la millora de l’enllumenat de l’amfiteatre, la substitució dels projectors de llum actuals per llum LED i la instal·lació d’enllumenat a l’skatepark ha assolit 107 vots (8,5%). En aquest cas, la proposta compta amb un pressupost de 20.000€.

  Consulta el resultat complet de la votació en aquest enllaç.

  Cal destacar, però, que la suma dels imports de les dues propostes escollides supera els 30.000€ previstos en el pressupost participatiu. Per aquest motiu, s’executarà el 100% de la opció més votada, mentre que la resta de la partida disponible (15.000€) es destinarà al projecte de millora de l’enllumenat del Parc del Lledó. Es tracta d’una decisió que ha estat consensuada pels representants municipals.

  Primera experiència de pressupostos participatius

  Els pressupostos participatius és un projecte que ha estat desenvolupat per l’àrea de Participatiu Popular amb el treball conjunt de tots els grups municipals que formen part del consistori berguedà. Es tracta de la primera experiència que ha portat a terme l’Ajuntament de Berga en matèria pressupostària que ha permès als veïns i veïnes decidir a quins projectes volien destinar una part del pressupost públic municipal de 2020.

 • L’Ajuntament de Berga aprova el pressupost de 2020 que contempla una despesa de 17,5 milions d’euros
  Data de publicació: 16.12.19
  L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest vespre una sessió extraordinària per aprovar el pressupost general del consistori i dels organismes autònoms corresponents a l’exercici econòmic de 2020. L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17,5 milions d’euros, uns 6,4 milions d’euros menys respecte el 2018, moment en què en van aprovar els darrers pressupostos, els quals, van ser prorrogats l’any 2019. La reducció es deu a la supressió de la partida destinada a la gestió de residus que ha assumit el Consell Comarcal del Berguedà amb la posada en marxa del porta a porta. Tampoc s’ha inclòs l’amortització dels préstecs ICO, ja que, el consistori disposa d’una carència de dos anys fixada per l’Estat, s’ha reajustat la previsió d’ingressos i s’ha reduït el capítol d’inversions per a l’execució de projectes subvencionats.

  El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha començat la seva intervenció destacant la necessitat “d’aprovar el pressupost en temps i forma per poder començar l’any amb els números aprovats i evitar treballar amb uns pressupostos prorrogats que no d’adeqüen a la realitat de 2020”. Miró també ha explicat que “la proposta presentada suposa un canvi de model que permetrà a cada àrea gestionar els seus comptes, però també és una proposta continuista perquè es mantindrà el control de la despesa iniciat en l’anterior legislatura per tal d’assolir una rebaixa del deute del consistori”.

  Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament preveu destinar-hi 4,6 milions. D’aquests, 650.000 euros provenen de fons propis, mentre que la resta corresponen a subvencions. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda ha comentat que “les inversions són inferiors, però serà un any en què es podran executar diversos projectes d’anys anteriors”.

  Proposta de pressupost de 2020

  L’equip de govern de la CUP ha presentat una proposta de pressupost per a l’Ajuntament de Berga de 17.557.628,14€ dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

  Capítol 1: Despeses de personal

  En aquest capítol s’inclouen les despeses relatives al personal del consistori i dels seus organismes autònoms. En aquest cas, s’inclou el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Berga, de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus i de l’Escola Bressol Flor de Neu.

  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis

  Són les despeses derivades dels béns i serveis necessaris per a l’exercici habitual de les activitats de l’ens local i dels organismes autònoms que no produeixen un increment de capital o de patrimoni. Per exemple, es tractaria de les despeses de manteniment i els serveis bàsics de llum i aigua de tots els edificis públics o les assegurances dels equipaments municipals, entre d’altres.

  Capítol 3: Despeses financeres

  En aquest capítol s’hi imputen els interessos i altres despeses derivades de les operacions contretes per l’entitat i els organismes autònoms amb les entitats financeres. També s’hi inclouen les despeses d’emissió, modificació i cancel•lació. En aquest cas, parlaríem de la quantitat de diners que destina el consistori al retorn dels préstecs que ha contret amb les entitats bancàries.

  Capítol 4: Transferències corrents

  Es tracta dels crèdits per aportacions per l’entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels perceptors per tal de finançar operacions corrents. En aquest cas s’hi inclourien les aportacions econòmiques que reben els grups municipals, els convenis referents als plans d’ocupació o les subvencions destinades a les entitats del municipi, entre d’altres.

  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos

  Es refereix al crèdit que s’ha d’incloure als pressupostos dels ens locals de conformitat amb l’article 31. de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La seva finalitat és atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals per a les que no s’hagi previst un crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient. Per exemple, quan es produeix una nevada s’han de destinar una sèrie de recursos extraordinària per poder realitzar les tasques de neteja viària amb la màxima celeritat possible. Els diners per fer front a la despesa corresponen a aquest capítol del pressupost.

  Capítol 6: Inversions reals

  En aquest capítol s’inclouen les despeses destinades a la creació d’infraestructures i la creació de béns inventariables necessaris pel funcionament dels serveis, així com les despeses amortitzables. Per exemple, en aquest capítol s’hi imputarien les inversions necessàries per urbanitzar el Torrent de Santa Eulàlia (1,54M) i els Pedregals (1,8M). També s’inclouria el projecte de millora del Polígon Industrial de La Valldan (318.199,87€) o l’adequació del clavegueram de la Rasa dels Molins (208.127,99€), entre d’altres.

  Capítol 7: Transferències de capital

  Aquí s’hi imputen els crèdits per aportacions per l’entitat local o els seus organismes autònoms sense contrapartida pel perceptor per finançar operacions de capital. En aquest cas, es tractaria de subvencions demanades pel consistori per realitzar inversions d’altres ens o organismes municipals. Per exemple, es tractaria de la subvenció demanada per portar a terme el canvi dels sistemes informàtics de l’Hospital Sant Bernabé. El consistori s’encarrega de demanar la subvenció i quan rep els diners, els traspassa directament al centre sanitari per fer-ho efectiu.

  Capítol 8: Actius financers

  En aquest capítol s’hi recull la despesa relacionada amb l’adquisició d’actius financers independentment de la via d’instrumentació i el venciment. Per exemple, aquest capítol fa referència a l’adquisició de deutes del sector públic, entre d’altres. En aquest cas s’inclouen les bestretes de sous del personal.

  Capítol 9: Passius financers

  En aquest capítol s’hi imputen les despeses referents a l’amortització dels diners rebuts per tercers en concepte de préstec.

  Pressupost Ajuntament de Berga de 2020

  Capítol 1: Despeses de personal: 6.164.481,13€
  Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.345.971,28€
  Capítol 3: Despeses financeres: 71.258,80€
  Capítol 4: Transferències corrents: 282.627,68€
  Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 120.000€
  Capítol 6: Inversions reals: 4.685.409,01€
  Capítol 7: Transferències de capital: 0€
  Capítol 8: Actius financers: 10.000€
  Capítol 9: Passius financers: 877.880,24€
  TOTAL: 17.557.628,14€

  Pressupost Hospital Sant Bernabé de 2020

  Despeses de personal: 11.212.719,66€
  Quota Seguretat Social: 3.117.730,47€
  Conservació edifici: 132.665,76€
  Subministraments i servei de neteja: 929.234,56€
  Consums: 4.810.857,68€
  Treballs realitzats per altres empreses: 2.311.631,99€
  Altres despeses d’explotació: 604.119,40€
  Despesa financera: 140.100,00€
  Despeses Residència Sant Bernabé: 1.958.866,53€
  TOTAL: 25.217.926,05€

  Pressupost BRG Progrés SLU de 2020
  Despeses de personal: 722.185,04€
  Despeses de béns corrents i serveis: 73.500,75€
  Despeses financeres: 5.100,00€
  Inversions reals: 0€
  TOTAL: 800.785,79€

  Junts per Berga va presentar esmenes a la proposta de pressupostos de la CUP que contemplava un increment de les inversions per valor de 500.000€ per realitzar accions relacionades amb els àmbits de la sostenibilitat, la millora i el manteniment de la via pública i el foment de l’ocupació. En concret, JxB proposava la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, l’adequació d’un espai de coworking, la millora d’espais verds i arbrat, la neteja de pintades als carrers, la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils per notificar desperfectes a la via pública i rebre informacions d’interès, augmentar les activitats culturals destinades al públic familiar i incrementar el pressupost de l’àrea de Turisme fins als 50.000€. Les esmenes han estat retirades per part de Junts per Berga.

  El grup municipal d’ERC no ha presentat esmenes i ha manifestat el seu descontentament amb la proposta de pressupost fent referència a la manca de planificació per fer front al futur pagament dels préstecs ICO, previst pel 2022.

  D’altra banda, el grup del PSC ha mostrat la seva predisposició d’acceptar la proposta del pressupost després que s’hagin consensuat i acordat algunes línies i eixos d’acció en diversos àmbits com per exemple la conciliació laboral, la igualtat, la participació ciutadana, la mobilitat, la millora de la via pública, els espais públics, l’habitatge i la dinamització comercial, entre d’altres.

  La proposta del pressupost ha obtingut 7 vots favorables de la CUP, 1 vot positiu del PSC, 6 vots negatius de Junts per Berga i 2 vots negatius d’ERC. El vot de qualitat de l’alcaldessa ha desfet l’empat en la votació i ha permès l’aprovació del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Berga i dels organismes autònoms. La proposta també inclou l’aprovació de les bases d’execució del mateix i de la plantilla orgànica de l’ens local.

  Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà< Anterior  ...          10  11  12  ...  Següent >

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga