Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió extraordinària de juliol de 2019 per a l’aprovació del cartipàs municipal

Sessió extraordinària del mes de juliol pel cartipàs municipal 2019-2023
Ampliar en una finestra emergent Sessió extraordinària del mes de juliol pel cartipàs municipal 2019-2023
Data de publicació: 18.07.19
L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 18 de juliol, una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament ordinari del mateix després de la presa de possessió dels regidors i regidores el passat mes de juny que va donar inici al mandat legislatiu 2019-2023. La sessió ha començat amb el suport dels membres del plenari a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya.

El primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha consistit en l’esmena d’una errada que es va produir en el moment de la constitució de la Junta de Govern Local (JGL) i la designació dels membres d’aquest òrgan. Tal i com estableix el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el nombre de membres de la JGL nomenats per l’alcalde o alcaldessa no pot superar el terç dels membres legals que formen part de la Corporació. Per tant, l’error recau en el fet d’haver nomenat 6 regidors i/o regidores, en comptes de 5, per a què exerceixin com a vocals. Un cop esmenada aquesta errada, la composició de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Montse Venturós i Villalba (alcaldessa). Vocals: Roser Rifà i Jané (1a tinenta d’alcaldia), Roser Valverde i Lojo (2a tinenta d’alcaldia), Ivan Sànchez i Rodríguez (3r tinent d’alcaldia), Eloi Escútia i Fors (4t tinent d’alcaldia) i Isaac Santiago i Vilardaga (5è tinent d’alcaldia)


Distribució de les regidories

A continuació, s’ha donat compte del decret d’alcaldia en què es determina l’estructuració de les àrees i la delegació d’atribucions de l’alcaldia en les regidores i regidors del consistori. Així, les atribucions dels membres de l’equip de govern de la CUP-AM pel mandat de 2019-2023 són les següents:

- Montse Venturós (alcaldessa): encapçala les àrees de Governació, Hospital i Recursos Humans.

- Roser Rifà (1a tinenta d’alcaldia) i regidora delegada de TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme.

- Roser Valverde (2a tinenta d’alcaldia) i regidora delegada de Cultura, Feminisme, LGTBI i societat inclusiva, Festes, Participació Popular i Patum.

- Ivan Sànchez (3r tinent d’alcaldia) i regidor delegat de Comunicació, Dret a l’habitatge, Drets socials bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.

- Eloi Escútia (4t tinent d’alcaldia) i regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Mobilitat.

- Isaac Santiago (5è tinent d’alcaldia) i regidor delegat d’Esports i Joventut.

- Aleix Serra és el regidor delegat d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via pública.

- Marià Miró és el regidor delegat d’Hisenda.


Grups municipals del consistori

Posteriorment, s’ha donat compte de la proposta de creació dels grups municipals que formaran part de l’Ajuntament de Berga durant l’actual mandat. Els responsables de les candidatures que van concórrer a les eleccions municipals (26 de maig) i que van obtenir representació al consistori, disposaven de cinc dies hàbils després de la constitució del Ple de la Corporació (15 de juny) per presentar una instància en què manifestessin la voluntat de constituir-se com a grup municipal. Totes les sol·licituds van ser formulades en els terminis establerts i, per tant, s’han declarat constituïts els grups municipals següents:

- Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AM)
- Junts per Berga (JxB)
- Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
- Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).


Règim de sessions del Ple i les CI

Tot seguit, s’ha tractat la proposta referent al règim de sessions ordinàries del ple i les comissions informatives (CI).

D’una banda, les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran el primer dijous hàbil de cada mes, a les 7 de la tarda, a excepció del mes d’agost en què no hi haurà sessió. Tanmateix, la sessió del gener es farà durant la primera quinzena del mes, tenint en compte la celebració de les festes nadalenques i en cas que les sessions coincideixin amb les festes de Pasqua i La Patum, es realitzaran la setmana anterior o posterior a la celebració d’aquestes festes.

D’altra banda, les comissions informatives permanents en què es determinen els temes que es tractaran al plenari municipal es faran els dijous de la setmana anterior a la celebració del ple, a les 7 de la tarda.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, Junts per Berga i el PSC i amb el vot contrari d’ERC.


La Junta de Portaveus

El següent punt de l’ordre del dia ha estat la proposta la designació dels membres de la Junta de Portaveus. Es tracta d’un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, que està format per l’alcalde o alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cadascun dels grups municipals. Les funcions d’aquest òrgan són el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència pel consistori i l’estudi, l’informe o la consulta dels temes que l’alcalde o alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració. En aquest cas, la proposta estableix que les sessions siguin mensuals i que se celebrin una hora abans de la realització de les comissions informatives prèvies a les sessions ordinàries del plenari municipal. La composició de la Junta de Portaveus és la següent:

- Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa)
- Vocals:
CUP-AM: Aleix Serra (titular) i Roser Valverde (suplent).
Junts per Berga: Jordi Sabata (titular) i Marc Marginet (suplent)
ERC-AM: Ramon Camps (titular) i Dolors Tous (suplent)
PSC-CP: Abel Garcia (titular)

La proposta de designació dels membres de la Junta de Portaveus ha estat aprovada per unanimitat.


Comissions informatives permanents

Durant la sessió també s’ha presentat una proposta referent a la creació de les comissions informatives de caràcter permanent. Concretament, es proposa la creació d’una comissió de l’àrea econòmica i una comissió de l’àrea de serveis generals i finalistes amb sessions mensuals. Cada comissió estarà formada per un president o presidenta (l’alcalde/essa o el regidor/a en qui es delegui), els vocals (un representant de cada grup municipal, titular o suplent) i el secretari/a de l’Ajuntament de Berga o el funcionari/a en qui es delegui.

- La Comissió Informativa de l’àrea econòmica inclou totes les matèries relacionades amb l’àmbit econòmic i estarà formada pels membres següents:

Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa).
Vocals:
CUP-AM: Marià Miró (titular) i Roser Rifà (suplent)
Junts per Berga: Ferran Aymerich (titular) i Jordi Sabata (suplent)
ERC-AM: Ramon Camps (titular) i Dolors Tous (suplent)
PSC- CP: Abel Garcia (titular)

- La Comissió Informativa de l’àrea de serveis generals i finalistes inclou les matèries relacionades amb aquesta àrea, així com qualsevol altra matèria no designada a la comissió informativa de l’àrea econòmica. Aquesta comissió estarà formada pels membres següents:

Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa).
Vocals:
CUP-AM: Eloi Escútia (titular) i Aleix Serra (suplent)
Junts per Berga: Jordi Sabata (titular) i Marc Marginet (suplent)
ERC-AM: Ramon Camps (titular) i Dolors Tous (suplent)
PSC- CP: Abel Garcia (titular)

La proposta de creació de les comissions informatives ha estat aprovada per unanimitat.


Règim de dedicació i retribucions de l’equip de govern

En aquesta sessió s’ha aprovat el règim de dedicació i les retribucions que percebran els vuit membres de l’equip de govern durant el mandat. Els regidors i regidores de la CUP-AM rebran catorze pagues corresponents a les dotze mensualitats de l’any i les pagues extraordinàries d’estiu i Nadal.

- Montse Venturós. Dedicació: 100%. SBM: 2.410,82€. SBA: 33.751,48€.
- Roser Valverde. Dedicació: 100%. SBM: 2.009,01€. SBA: 28.126,14€.
- Roser Rifà. Dedicació: 100%. SBM: 2.209,92€. SBA: 30.938,88€.
- Marià Miró. Dedicació: 50%. SBM: 1.104,96€. SMA: 15.469,44€.
- Isaac Santiago. Dedicació: 50%. SBM: 1.004,50€. SBA: 14.063,00€.
- Eloi Escútia. Dedicació: 50%. SBM: 1.104,96€. SBA: 15.469,44€.
- Ivan Sànchez. Dedicació: 50%. SBM: 1.004,50€. SBA: 14.063,00€.
- Aleix Serra. Dedicació: 33%. SBM: 730,27€. SBA: 10.223,78€.

Salari brut mensual (SBM)
Salari brut anual (SBA)

La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de la CUP, Junts per Berga i el PSC i el vot negatiu d’ERC.


Dotació econòmica dels grups municipals i membres de l’oposició

També s’ha establert una assignació mensual de 220€ per a cadascun dels grups municipals que formen part del consistori, als quals, cal sumar-hi un component variable de 50€ en funció del nombre de regidores i regidors que integren cada grup polític. Per tant, les assignacions mensuals de cada grup seran les següents: CUP-AM (620€), Junts per Berga (520€), ERC-AM (320€) i PSC-CP (270€).

Per últim, la proposta també contempla les assistències que percebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats. En concret, els regidors i regidores de l’oposició rebran una assignació econòmica de 200€ per l’assistència a cadascuna de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. A més, també s’atorgarà una retribució econòmica de 90€ als regidors i regidores que no formen part de l’equip de govern per l’assistència a la Junta de Portaveus i la Comissió Informativa de l’àrea municipal de serveis generals i finalistes.

Aquesta proposta ha comptat amb els vots favorables de la CUP, Junts per Berga i el PSC i el vot en contra d’ERC.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga