Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de setembre de 2020

Foto del Ple setembre 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de setembre de 2020
Data de publicació: 10.09.20

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 10 de setembre, una nova sessió ordinària del plenari municipal de forma virtual, en què s’han tractat qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La videoconferència ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues sessions anteriors, l’extraordinària de juny i l’ordinària de juliol.

A continuació, l’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta de modificació de crèdit per finançar les despeses d’arranjament del vial de Can Baster afectat per una esllavissada el passat mes de juny. Els treballs de reparació del vial es van executar durant el mes de juliol, però en tractar-se d’una despesa imprevista no hi havia crèdit consignat en el pressupost vigent. L’import total de les obres (82.808,64€) es pagarà mitjançant el fons de contingència del consistori. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Rendes ha presentat tres propostes per efectuar la modificació de les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a l’àrea d’Educació.

- Ordenança Fiscal núm. 30: Preu públic per a la prestació del servei d’Escola Bressol. Es proposa la modificació dels imports d’alguns dels serveis de la llar d’infants. Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots de la CUP, JxB i el PSC i l’abstenció d’ERC.

- Ordenança Fiscal núm. 24: Preus públics per a ensenyaments especials en establiments municipals. Es proposa la modificació de les tarifes referents a l’oferta d’ensenyaments musicals de llarga i curta durada que es porten a terme a l’Escola Municipal de Música de Berga. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

- Ordenança Fiscal núm. 22: Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament per l’obtenció del grau professional de música. Es proposa la modificació de les taxes referents a l’oferta d’ensenyaments musicals realitzats al Conservatori de Música dels Pirineus. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, l’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de Berga. La proposta presentada en la sessió plenària del mes de juliol va ser retirada de l’ordre del dia per l’equip de govern, després que els grups de l’oposició al·leguessin que no se’ls havia informat sobre la modificació del text definitiu del reglament. El text de la proposta actual ha incorporat un parell de canvis. D’una banda, les propostes de denominació de carrers, vies urbanes i espais públics s’aprovaran per decret d’alcaldia previ dictamen favorable emès per la Comissió de Nomenclàtor. En la proposta anterior, les decisions eren aprovades per ple. D’altra banda, la composició de la Comissió de Nomenclàtor quedarà formada per persones especialitzades en la matèria, personal tècnic municipal i polítics de cada grup municipal amb representació al consistori. Es manté el perfil de les persones que integraran la comissió, però s’ha reduït la representació de l’equip de govern a dos membres, en comptes de tres. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta de modificació del Reglament de Participació Ciutadana referent a la dotació financera dels pressupostos participatius. Es tracta de l’article 44, en què s’estableix que les propostes formulades han d’estar relacionades amb projectes d’inversió en equipaments o espais públics (Capítol 6: inversions reals). La modificació d’aquest article permetrà que també es puguin plantejar actuacions que formin part de les despeses ordinàries del consistori (Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis). La proposta ha estat aprovada unànimement.

A continuació, s'ha tractat una proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP per promoure la instal·lació de llambordes Stolpersteine a Berga, en record de les persones berguedanes que van ser deportades i assassinades als camps de concentració i extermini nazis. Es tracta d’un projecte que va ser ideat per l’artista alemany, Gunter Deming, l’any 1992 per dignificar la memòria d’aquelles persones que van patir les conseqüències de l’horror nazi. Segons diversos estudis realitzats, es calcula que 24 berguedans i berguedanes van morir en diferents camps de concentració alemanys (Gusen, Mauthausen, Hartheim i Flossenbürg). Dues d’aquestes persones eren veïnes de Berga. Des de l’inici del projecte, s’han instal·lat més de 60.000 llambordes en més de 21 països europeus. A Catalunya, l’entitat Memorial Democràtic s’encarrega d’acompanyar els municipis i entitats de memòria històrica que volen adherir-se al projecte. La proposta per a què la ciutat de Berga s’adhereixi al projecte Stolpersteine ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, el plenari ha votat favorablement la incorporació d’un nou punt a l’ordre del dia referent a la proposta d’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’exercici de venda no sedentària dels mercats de la ciutat que va ser aprovada inicialment durant la sessió plenària del passat mes de juny. La proposta va rebre una al·legació durant el període d’exposició pública per tal d’endarrerir una hora l’horari d’inici del muntatge de les parades del mercat setmanal del vall. Els membres del ple han convingut estimar l’al·legació i incloure-la al text definitiu de l’ordenança per garantir el bon descans del veïnat de la zona.

La part del control del plenari ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PSC per incrementar la vigilància a la zona del Parc del Lledó. El text exposa la preocupació del veïnat de la zona a causa d’una sèrie d’actituds incíviques (baralles, contaminació acústica, circulació prohibida de vehicles, etc.) que es produeixen de nit i matinada a l’interior i a les immediacions del parc. La moció proposa l’adopció de diverses mesures entre les que s’inclouen el tancament del parc en horari nocturn i el reforç de la vigilància a través de controls de velocitat i sonometria dels vehicles que circulen per la zona. La moció ha comptat amb el suport de tots els grups municipals representats al plenari.

El plenari ha votat favorablement la inclusió en l’ordre del dia de dues mocions presentades per Junts per Berga. La primera moció tracta la problemàtica que afecta els immobles del barri vell i Cal Rosal. El text insta l’equip de govern a actualitzar l’inventari d’immobles de la zona, realitzar el seguiment dels expedients relatius a les ordres d’execució o declaracions de ruïna dels immobles que correspongui, elaborar un inventari dels locals buits del carrer Major i accelerar l’elaboració d’un pla d’acció per concretar les accions a emprendre per regularitzar la situació relativa al compliment de la legalitat urbanística de tots els immobles del barri vell i Cal Rosal. La moció també inclou l’elaboració d’un projecte per enderrocar subsidiàriament els edificis en estat de ruïna, així com incloure les actuacions al Pla d’Inversions de la Diputació de Barcelona i als pressupostos municipals. Per últim, també es demana un pla d’acció per incentivar la rehabilitació i el lloguer d’habitatges i locals buits al barri vell i al carrer Major i donar compte a la resta de grups municipals sobre l’estat de les accions realitzades. La moció ha estat aprovada per tots els grups municipals amb representació al ple.

JxB ha presentat una segona moció sobre els accessos per a la construcció de la futura estació d’autobusos a la ciutat. El text de la moció insta l’equip de govern a posar a disposició de la Generalitat de Catalunya els terrenys destinats a ubicar l’estació d’autobusos i iniciar els tràmits necessaris per construir els accessos sud de l’estació de forma prioritària. La moció també proposa negociar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat la possibilitat de connectar l’estació amb la C-16, aprofitant les futures obres de desdoblament de la via. La moció ha estat aprovada amb els vots de JxB, ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP.

Posteriorment, s’ha donat compte de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimoni en dos dels regidors del consistori, per tal que puguin oficiar dos matrimonis civils que van ser posposats a causa de la situació de pandèmia.

En aquesta part del plenari també s’ha donat compte dels decrets d’alcaldia corresponents a la modificació de la delegació d’atribucions d’alcaldia de l’equip de govern i la composició de la Junta de Govern Local. Aquestes modificacions responen a la retirada de la tinença d’alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per la seva participació en una celebració espontània de Patum a l’espai públic el dimecres de Corpus. El regidor, Ivan Sànchez (3r tinent l’alcaldia) ocuparà la 1a tinença d’alcaldia i el regidor, Aleix Serra, assumirà la 5à tinença d’alcaldia. Rifà també deixarà de formar part de la Junta de Govern Local que estarà formada per l’alcaldessa, els tinents i tinentes d’alcaldia: Montse Venturós, Ivan Sànchez, Roser Valverde, Eloi Escútia, Isaac Santiago i Aleix Serra.

A continuació, s’ha donat compte dels decrets d’alcaldia referents a la contractació d’un operari/ària d’instal·lacions esportives per cobrir la baixa de la persona que exerceix aquesta funció i de l’aixecament del reparament per permetre la continuïtat dels tres funcionaris interins encarregats de substituir els agents de policia titulars durant el període de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Posteriorment, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció. Es tracta d’informes sobre l’estat d’execució de pressupost i el període mitjà de pagament a proveïdors durant el 2n trimestre de 2020.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat un prec per a què es puguin tornar a fer les sessions plenàries de forma presencial. El grup ha formulat preguntes sobre les dificultats d’atenció a la ciutadania a l’OAC, el repartiment de l’alumnat de P3, els plans d’actuació dels centres escolars per garantir la seguretat de l’alumnat i el professorat per la Covid-19. JxB també ha exigit transparència sobre el traspàs de l’hospital i informació sobre la proposta de gestió de la residència Sant Bernabé i tots els contractes vigents. El grup també ha formulat preguntes sobre l’estat del projecte d’urbanització dels Pedregals.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’adquisició de vehicles elèctrics municipals, els protocols sobre l’assistència de públic als esdeveniments esportius, l’adjudicació de les obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, les accions previstes adreçades a persones vulnerables en l’àmbit de Drets Socials i una consulta sobre l’autorització d’un particular per a pintar una façana.

El grup municipal del PSC ha preguntat sobre l’estat del Pla Estratègic de la ciutat, les actuacions pendents al carrer Maixerí per apaivagar la problemàtica del descans veïnal durant les nits d’activitat de la sala de festes que hi ha a la zona i sobre el termini d’execució de les obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan. El PSC també ha preguntat sobre la manca d’efectius de la Policia Local per atendre tots els serveis requerits. El grup també ha fet un prec per planificar les reunions dels grups municipals sobre temes de la ciutat.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà l’1 d’octubre de 2020.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga