Inici

L’Ajuntament de Berga tanca la liquidació de l’exercici de 2019

Roda de premsa sobre la liquidació de 2019
Ampliar en una finestra emergent Marià Miró, regidor d'Hisenda durant la roda de premsa sobre la liquidació de 2019
Data de publicació: 13.10.20

L’Ajuntament de Berga ha aprovat la liquidació dels comptes generals del consistori i dels organismes autònoms, l’Hospital Comarcal Sant Bernabé i l’empresa BRG Progrés SLU, corresponents a l’exercici de 2019. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a data de 31 de desembre. El tancament de l’exercici de 2019 ha estat aprovat el 5 d’octubre de 2020 i aquest retard ha estat motivat per diferents circumstàncies. D’una banda, l’Hospital Comarcal Sant Bernabé és un organisme autònom depenent del consistori que aplica el sistema de comptabilitat privada, en comptes del sistema de comptabilitat pública. Això implica haver de reconvertir la comptabilitat del centre sanitari, fet que ha allargat el procediment. D’altra banda, l’exercici de 2019 ha estat el primer en ser supervisat per la Diputació de Barcelona i això ha comportat haver de consensuar i corregir una sèrie de paràmetres i procediments abans de poder fer el tancament dels comptes.

Context referent a l’exercici de 2019

L’any 2019, l’equip de govern de la CUP no va obtenir els suports necessaris de la resta de grups municipals per poder tirar endavant un nou pressupost i va haver de prorrogar el de 2018. Això va fer que el pressupost no estigués ajustat a les necessitats municipals de 2019, ja que els comptes de 2018 preveien un major nombre d’ingressos del que realment es va produir.

El gràfic anterior mostra diferències significatives entre les despeses pressupostades i executades dels capítols 2 (Béns i serveis corrents) i el capítol 6 (Inversió o despeses de capital). Com que els ingressos eren menors dels previstos, es va anar reduint la despesa i, per això, l’execució del pressupost també va ser baixa situant-se al voltant del 50%.

Pel que fa als ingressos, també cal destacar la diferència entre les subvencions pressupostades de corrent i capital (9.028.211,55 €) i les subvencions reconegudes (6.073.147,32 €).

Des de l’Ajuntament de Berga es va realitzar un esforç per reduir al màxim la despesa i ajustar-la als ingressos reals de l’exercici econòmic de 2019. Per això, l’estalvi net (*) ha estat positiu i s’ha situat en 69.615,40 €, que representa un 0,55 %.

(*) L’estalvi net és la diferència entre els ingressos i les despeses corrents de l’exercici, restant l’anualitat teòrica (diners que es destinen anualment al retorn dels préstecs bancaris).

El resultat pressupostari de 2019 seria positiu (616.443,53 €), però l’ajustament i inclusió d’operacions pendents de pagament per valor de 1.264.731,72 € fa que el resultat hagi estat negatiu (-648.288,19 €) perquè s’han reconegut més despeses que ingressos. Això no significa que les despeses pendents de pagament no estiguessin pressupostades, sinó que les gestions d’aprovació no van poder ser efectuades en el moment del tancament de l’exercici.

Actuacions per corregir el resultat pressupostari negatiu

Durant el 2019 es van implementar circuits de control intern per tal de realitzar una bona gestió de les despeses. Això ha comportat canvis en la tramitació i aprovació de les despeses efectuades per les diferents àrees del consistori que a llarg termini es traduirà en una gestió més eficient i controlada. En aquest sentit, els serveis gestionen els seus pressupostos des del mateix programa comptable.

Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria general mostra la situació de tresoreria, si s’hagessin cobrat tots els imports pendents de cobrar i si s’haguessin pagat tots els imports pendents de pagar, a data de 31 de desembre de 2019. En aquest cas, el resultat també és negatiu per l’aplicació de les mateixes operacions pendents de pagament esmentades anteriorment. A més, durant el 2019 s’han depurat i corregit operacions que provenien d’exercicis anteriors. També s’ha inclòs la dotació per insolvències, que fa referència a quotes urbanístiques, drets pendents de cobrament (2010-2013). Això suposa una reducció del romanent de tresoreria de 975.000 €.

Capacitat de finançament del consistori

La liquidació també ha de reflectir quina és la capacitat de finançament de l’ajuntament, és a dir, la capacitat per finançar compromisos presents i futurs dins dels límits de dèficit i de deute públic establerts per la normativa europea i la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Situació de deute de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Berga ha tancat l’exercici de 2019 amb un deute viu del 64,98 %, el que suposa una xifra de 8.213.883,41 €. Actualment, el consistori berguedà es finança mitjançant recursos propis i l’obtenció de subvencions. Tot i això, la detecció de serveis que són deficitaris plantegen una revisió dels impostos i les taxes municipals vigents.

Accions efectuades durant el 2020

El pressupost municipal aprovat per a l’any 2020 va ser més ajustat (17,5 milions d’euros) i es va reduir en 5 milions d’euros respecte l’any anterior (pressupost prorrogat de 2018). S’ha mantingut l’aplicació de millores per gestionar la despesa, de manera que cada àrea pugui realitzar la reserva de la partida pressupostària corresponent per evitar la facturació de despeses que no estiguin pressupostades. Per últim, també s’estan implementant procediments interns per a l’aprovació de les despeses el més àgils possibles, respectant el procediment administratiu corresponent.

* Consulta la notícia completa amb xifres i gràfics en aquest enllaç.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga