Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària d’abril de 2021

Foto Ple abril 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple d'abril de 2021
Data de publicació: 01.04.21

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 1 d’abril, de forma virtual per celebrar una nova sessió ordinària del plenari municipal que ha estat retransmesa en directe a través del canal de YouTube de l’ajuntament. La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del passat mes de març.

Modificació de crèdits

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per portar a terme una modificació de crèdits. Els crèdits previstos per a l’exercici de 2021 no són suficients per fer front a determinades despeses que no poden demorar-se fins al següent exercici econòmic. D’una banda, es proposa realitzar una transferència entre partides, és a dir, treure crèdit d’una partida pressupostària per ampliar-ne una altra. En concret, es tracta de transferir 97.637,65 € a l’organisme autònom de la Residència Sant Bernabé per afrontar la gestió econòmica ordinària. Aquest import correspon al valor del dèficit quantificat en l’últim exercici liquidat (2019). La residència va ser gestionada per l’Hospital Sant Bernabé fins al 31 de gener de 2021, fet que comportava l’assumpció del dèficit esmentat. La desvinculació de l’hospital de l’organisme autònom després que hagi passat a ser de la Generalitat de Catalunya, ha fet que el dèficit hagi estat assumit pel consistori. Per tant, la modificació de crèdit respon a la necessitat de disposar d’una partida pressupostària per poder fer front al dèficit del centre residencial, en cas que sigui necessari.

D’altra banda, s’ha detectat un error en el pressupost inicial de 2021 referent a la comptabilització del crèdit vinculat a una obra feta per l’empresa concessionària de la Baells. Seguint la recomanació de la Diputació de Barcelona, cal donar de baixa les partides referents a les amortitzacions (56.280,23 €) i els interessos de préstec (9.095 €) incloses en el capítol 9 i crear dues partides pel mateix import que estiguin incloses al Capítol 6 del pressupost. Aquest canvi respon a la necessitat de millorar la comptabilitat vinculada als pagaments de l’obra esmentada. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC, JxB i l’abstenció del PSC.

Nomenament vocal suplent del Patronat de La Patum

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar el nomenament de Jordi Isanta Casellas com a vocal suplent de la comparsa dels Nans Nous al Patronat de La Patum, en substitució de David Cussà Mollón. El nomenament s’ha produït després que Cussà hagi comunicat al consistori el seu relleu del càrrec de cap de colla de la comparsa acordat pels membres titulars dels Nans Nous el passat mes de febrer. Així, doncs, Jordi Isanta ha estat designat com a nou cap de colla de la comparsa i això fa que també ocupi el càrrec de vocal suplent de la comparsa dels Nans Nous al Patronat de La Patum. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Mocions

La part de control s’ha iniciat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal Junts per Berga per promoure la creació d’una taula d’entitats per abordar aspectes referents a la neteja, el manteniment i el civisme a la ciutat. La proposta contempla establir mesures per abordar diferents problemàtiques relacionades amb l’abandonament d’escombraries, l’estat de conservació d’elements de la via pública, el manteniment d’edificis i espais públics, les pintades o la manca d’il·luminació en algunes zones del municipi, entre d’altres. La moció insta l’equip de govern a crear una taula integrada per entitats, associacions veïnals i centres educatius, així com consensuar, prioritzar, calendaritzar i executar accions en l’àmbit de la neteja, el manteniment i el civisme. L’equip de govern ha expressat que comparteix el sentit de la moció, però no està d’acord amb algunes de les accions proposades. Per això, l’executiu ha proposat deixar la moció sobre la taula per treballar-la conjuntament amb tots els grups municipals i aprovar-la de forma unànime el mes de maig. JxB ha decidit mantenir la moció, la qual, no ha estat aprovada perquè ha comptat amb els vots favorables de JxB i el PSC i els vots en contra de la CUP i ERC.

Donacions de compte

En la part de control, s’ha donat compte dels informes de control financer de 2019. Els informes recullen les actuacions de control permanent i auditoria pública que l’òrgan interventor va realitzar en relació amb les actuacions fetes durant l’exercici econòmic de 2019, de conformitat amb la normativa que regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local (Reial Decret 424/2017).

Posteriorment, s’ha donat compte de l’aixecament del reparament referent a la contractació laboral temporal de dues persones en situació d’atur mitjançant la línia de subvenció DONA i COOR del Programa Treball i Formació. A continuació, s’ha donat compte de la contractació temporal d’una persona per cobrir el lloc d’educador/a, a l’Escola Bressol Flor de Neu, durant el període d’incapacitat temporal de la persona titular. També s’ha donat compte de la contractació en règim laboral temporal d’una persona per cobrir la plaça vacant d’Oficial 1a de la Brigada de Manteniment amb les funcions pròpies dels llocs de treball d’Oficial 1a Electricista i Oficial 1a Conductor fins a la seva cobertura definitiva mitjançant el corresponent procés selectiu o la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de substitucions i vacants.

Posteriorment, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’ha presentat un informe d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de març. Així mateix, s’ha presentat l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat un prec per tal que es modifiqui l’Ordenança de tinença d’animals domèstics per incloure la identificació genètica tal com ha anunciat l’Ajuntament de Berga en un comunicat sobre l’inici de l’estudi de la modificació esmentada. JxB ha preguntat sobre modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del consistori referent a l’Escola Municipal de Música de Berga (EMMB), així com l’estat de la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament de l’EMMB. El grup ha realitzat una pregunta sobre la demora en la reactivació de l’emissora local Ràdio Berga. JxB també ha fet una pregunta sobre l’ocupació d’un immoble propietat de l’ajuntament situat al carrer del Balç que genera molèsties al veïnat de la zona i si s’ha iniciat el procés per procedir a la desocupació.

El grup municipal del PSC ha reiterat preguntes realitzades en altres plens, les quals, no han estat resoltes. El portaveu socialista ha preguntat sobre les objeccions de fiscalització realitzades referents al pagament de les factures de la biomassa del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. També ha formulat una pregunta sobre la xifra d’expedients incoats en relació a l’ordenança de conservació d’edificis i sobre la previsió sobre l’actualització de la contractació dels serveis i subministraments. Per últim, ha fet un prec per poder tenir accés a les actes de les sessions de la Junta de Govern local.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori. La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 6 de maig de 2021.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga