Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2019

Foto del Ple AjBerga Gener de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de gener de 2019
Data de publicació: 10.01.19
Els membres del plenari municipal s’han reunit aquest dijous per celebrar la primera sessió ordinària de l’any corresponent al mes de gener. La majoria de regidors i regidores han començat la sessió dempeus i guardant un minut de silenci en suport de les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya.

Seguidament, s’han aprovat les actes de les dues sessions anteriors. Es tracta de la sessió ordinària corresponent al mes de desembre i de la sessió extraordinària en què es va portar a terme la liquidació del pressupost general del consistori, entre d’altres.

El plenari també ha aprovat iniciar els procediments sancionadors vinculats a la comissió de possibles infraccions relacionades amb l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En aquesta ordenança es determinen les sancions en funció de la tipologia d’infraccions. Per exemple, incomplir l’obligació d’identificar l’animal, portar el gos sense morrió en espais públics o en zones comunes d’immobles o no tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil són infraccions greus tipificades amb sancions d’entre 150 i 1.500€. Tanmateix, no disposar de la llicència per tenir gossos potencialment perillosos es considera una infracció molt greu que comporta sancions que oscil·len entre els 2.400 i els 15.000€. Les persones sancionades disposaran de 10 dies hàbils per poder presentar les al·legacions corresponents en cada cas. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

A continuació, s’ha proposat la modificació de la relació de llocs de treball del consistori per revisar i adaptar la puntuació als canvis normatius, així com per reduir les diferències salarials establertes per la política retributiva de la corporació. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions del PDeCAT i ICV. Tot seguit, s’ha aprovat unànimement la modificació de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Berga per tal de donar compliment al punt tractat anteriorment.

Posteriorment, s’ha iniciat la part de control amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PDeCAT-CDC. Es tracta d’un moció de suport a la candidatura impulsada per la Confederació Sardanista de Catalunya per fer que la sardana esdevingui Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

En la part de control també s’ha donat compte d’una sentència favorable respecte un dels procediments judicials relacionats amb l’Ajuntament de Berga. Tanmateix, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. Seguidament s’ha presentat un informe de l’àrea d’Intervenció sobre els reparaments efectuats durant el mes de desembre en relació a diversos expedients i un informe sobre el personal eventual. Tot seguit, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

En aquesta sessió, també s’ha posat en funcionament un dels mecanismes recollits en el Reglament de Participació Ciutadana de Berga per tal de promoure la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En aquest cas, es tracta d’una eina que permet als veïns i veïnes formular preguntes als regidors i regidores a través d’un torn de precs i preguntes, un cop hagi finalitzat la sessió ordinària. L’alcalde o alcaldessa és la persona encarregada d’establir l’ordre del torn de preguntes que poden ser formulades per persones a títol individual o per entitats. D’una banda, les persones a títol individual només podran fer una pregunta i no hi haurà torn de rèplica. D’altra banda, les entitats hauran de sol·licitar la seva intervenció a través d’una instància genèrica (via telemàtica) adreçada a l’alcalde accidental amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de la celebració del Ple, per tal que la Junta de Portaveus pugui debatre la seva acceptació i inclusió en el torn de precs i preguntes. Un cop hagi estat acceptada la sol·licitud, la intervenció podrà ser realitzada per un representant de l’entitat. El torn de precs i preguntes de la ciutadania finalitzarà a la mitjanit, com a màxim, i també es permetrà la presència dels mitjans de comunicació que s’encarreguen de cobrir informativament les sessions plenàries habitualment.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 7 de febrer de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga