Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de setembre de 2019

Foto sessió ordinària del Ple de setembre de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de setembre de 2019
Data de publicació: 12.09.19
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 12 de setembre, una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió ha començat amb mostres de suport dels regidors i regidores del plenari a les persones empresonades i exiliades a causa del procés català. Tot seguit, s’ha fet la lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el passat mes d’agost.

El primer punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de modificació de les ordenances fiscals i l’aprovació dels preus públics per a l’exercici de 2019. La proposta inicial presentada per l’equip de govern de la CUP contemplava la modificació de sis ordenances fiscals referents a l’impost sobre béns i immobles, la piscina municipal i les instal·lacions esportives, els ensenyaments musicals, l’escola bressol i l’ocupació d’espais públics per a la realització de gravacions d’ús comercial i publicitari. A petició dels grups municipals a l’oposició (JxB, ERC i PSC), s’ha acordat la retirada de tres de les ordenances esmentades per a què siguin tractades i treballades conjuntament amb l’equip de govern en la Comissió Informativa d’Ordenances Fiscals. En aquest sentit, s’ha proposat la modificació de les ordenances fiscals i els impostos següents:

- Ordenança Fiscal núm. 22: Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament per l’obtenció del grau professional de música. En aquest cas, no es proposa la modificació de les taxes, sinó que es tracta d’introduir una sèrie de correccions de redacció de l’article 6 de l’ordenança referent al fraccionament dels rebuts del Conservatori de Música dels Pirineus.

- Ordenança Fiscal núm. 24: Preus públics per ensenyaments especials en establiments municipals. Es proposen una sèrie de modificacions de les tarifes en l’oferta d’ensenyaments musicals de llarga i curta durada que es porten a terme a l’Escola Municipal de Música de Berga.

- Ordenança Fiscal núm. 30: Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol. En aquest cas es proposa la correcció del títol de l’ordenança que passarà a anomenar-se “Ordenança Fiscal núm. 30: Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol”. També es proposa l’actualització de les tarifes de les mensualitats, el servei de menjador i el material:

- Mensualitats: jornada sencera (163€ / mensual) i mitja jornada (151€ / mensual).
- Servei de menjador: 97€ / mensual
- Material: 67€ / anual

La proposta de modificació d’ordenances fiscals i preus públics ha estat aprovada per unanimitat.

A continuació, l’àrea de Recursos Humans ha presentat la petició de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada sol·licitada per una treballadora del consistori. En aquest cas, el desenvolupament de l’activitat no podrà comprometre l’objectivitat, la imparcialitat ni la integritat en les tasques realitzades com a empleada pública de l’ens local ni tampoc podrà afectar el compliment de l’horari laboral establert. La sol·licitud de compatibilitat ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Recursos Humans també ha presentat una proposta de modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Berga per dotar el consistori de tres noves places. En concret, es tracta d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General adscrita a la unitat de contractació i dues places d’Auxiliar Administratiu/iva. La necessitat d’ampliació de la plantilla respon a la manca de personal actual necessari per gestionar el volum d’expedients que han de ser tramitats per les diferents àrees. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Seguidament, l’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta de nomenament dels nous membres del Patronat Municipal de La Patum pel bienni 2019-2021 d’acord amb l’article 9 dels estatuts d’aquest òrgan de participació sectorial que estableix la renovació de la meitat dels seus membres vocals cada quatre anys, a excepció dels regidors i regidores de les diferents formacions polítiques que han de ser renovats quan es renova la composició del consistori en el moment d’inici d’un nou mandat legislatiu. La proposta també inclou el nomenament de les persones que actuaran com a suplents en absència dels titulars durant les reunions del Patronat. Amb l’aprovació de la proposta, la Junta General del Patronat Municipal de La Patum pel bienni de 2019-2021 estarà formada pels membres següents:

- Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa)

- Vicepresidenta primera: Roser Valverde (titular) i Aleix Serra (suplent)

- Vicepresident segon: Ivan Sànchez (titular) i Eloi Escútia (suplent)

- Regidor/a vocal de la CUP: Marià Miró (titular) i Roser Rifà (suplent)

- Regidor vocal de Junts per Berga: Ferran Aymerich (titular) i Marc Marginet (suplent)

- Regidor/a vocal d’ERC: Dolors Tous (titular) i Ramon Camps (suplent)

- Regidor vocal del PSC: Abel Garcia (titular) i Marc Ortega (suplent)

- Vocal cap de colla de la comparsa de Plens i Maces: Joan Sala (titular) i Antolí Barra (suplent)

- Vocal caps de colla de les comparses de l’Àliga, els Àngels i el Tabal: Xavier Prat (titular) i David Perarnau (suplent)

- Vocal caps de colla de les comparses dels Nans Nous, els Nans Vells i els Turcs i Cavallets: Òscar Guijarro (titular) i David Cussà (suplent)

- Vocal caps de colla de les comparses de la Guita Grossa i la Guita Xica: Jordi Capdevila (titular) i Eloi Martínez (suplent)

- Vocal patumaire en representació dels caps de colla: Ramona Riu (titular) i Joan Olalla (suplent)

- Vocal patumaire en representació dels caps de colla: Daniel Massana (titular) i Èric Díaz (suplent)

- Vocal patumaire en representació dels caps de colla: Jordi Selga (titular) i Ramon Miquel Safont (suplent)

- Vocal patumaire en representació de l’Ajuntament de Berga: Jaume Vima (titular) i Ramon Escobet (suplent)

- Vocal patumaire en representació de l’Ajuntament de Berga: Martí Villegas (titular) i Marta Pont (suplent)

- Secretària del Patronat: Marta Planas (titular) i Roser Valverde (suplent, en ser la membre de dret de menor edat)

Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC, el PSC i l’abstenció de Junts per Berga.

En la part de control s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. També s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. En concret, s’han presentat informes sobre els reparaments efectuats en relació a una sèrie d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament durant els mesos de juny i juliol, un informe sobre l’estat d’execució del pressupost i un altre sobre el personal eventual. A més, també s’ha presentat un informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors situat en 24 i 54 dies durant els 3r i 4t trimestre de 2018, respectivament. En l’informe també queden reflectides les dades referents al primer semestre de 2019. En aquest cas, el període mitjà de pagament és de 62 dies (1r trimestre) i 167 dies (2n trimestre).

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat precs i preguntes sobre la tramitació d’expedients per l’abandonament de residus, l’aplicació dels preus públics del Centre Esportiu Municipal El Tossalet, el dret d’accés a la informació dels regidors i regidores de l’oposició, l’estat i la previsió d’obertura del camí de la drecera de Queralt després dels despreniments registrats a la zona durant l’estiu, la reposició de la Font del Bou, l’aplicació de l’ordenança de civisme arran de conductes incíviques relacionades amb l’aparició de pintades en l’espai públic i la circulació de vehicles amb silenciadors no homologats. D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre les disfuncions del sistema de recollida de residus ‘Porta a Porta’ i sobre la planificació del procés referent a la ubicació de l’estació d’autobusos. Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent al sistema de recollida de residus i ha ofert mà estesa per treballar conjuntament diverses qüestions relacionades amb el municipi.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 3 d’octubre de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga