Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària d’octubre de 2019

Sessió ordinària del Ple d'octubre de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple d'octubre de 2019
Data de publicació: 03.10.19
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous per portar a terme una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d’octubre de 2019. Tal i com ha succeït en les darreres sessions, els membres del plenari han expressat el seu suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària realitzada el setembre passat.

El primer punt de l’ordre del dia ha estat una proposta per agrupar els préstecs del Fons pel Finançament dels Pagaments a Proveïdors en una sola operació. El març passat, la Comissió delegada d’Assumptes Econòmics del Govern de l’estat va aprovar una sèrie de mesures per modificar les condicions dels préstecs ICO que els ajuntaments en situació de risc financer havien formalitzat amb el Fons de finançament a entitats locals. Aquestes mesures contemplen l’agrupació dels préstecs en una única operació i l’establiment d’un període de carència de dos anys. Això significa que els diners que l’Ajuntament destina actualment al pagament dels préstecs (300.000€ trimestrals), podrà dedicar-los íntegrament al pagament de proveïdors durant els propers dos anys. La proposta ha estat aprovada per unanimitat dels membres del plenari.

El següent punt tractat durant la sessió ha estat la proposta de modificació de les ordenances fiscals que s’aplicaran durant l’exercici de 2020. En aquesta ocasió, s’ha proposat la modificació de les ordenances fiscals següents:

- Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns i immobles. S’estableix una bonificació del 20% de la quota íntegra dels béns i immobles que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol, sense estar obligats a fer-ho per la normativa urbanística o les ordenances municipals. La instal·lació dels sistemes per a la producció de calor hauran d’incloure col·lectors que estiguin homologats per l’administració competent. La bonificació s’aplicarà durant un període de 4 anys. Tanmateix, s’han esmenat una sèrie d’articles de l’ordenança per incloure aspectes relatius a les bonificacions relacionades amb l’energia solar i les famílies nombroses, entre d’altres.

- Ordenança Fiscal núm. 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’estableix l’exempció de l’impost per a les persones amb discapacitat amb vehicles matriculats per al seu ús exclusiu i pels vehicles destinats al seu transport. Per optar a la bonificació, caldrà presentar el certificat de reconeixement del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent i que ha de ser igual o superior al 33%.

- Ordenança Fiscal número 4: Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es modifica el tercer punt de l’article 8è en què es recull la modificació del mòdul bàsic fixada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i que se situa en 504€/m2.

- Ordenança Fiscal núm. 36: Taxa per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local. En aquest cas, es proposa el canvi del títol de la taxa que passarà a anomenar-se: “Ordenança Fiscal núm. 36: Taxa per ocupació de terrenys i espais de domini públic local amb caràcter comercial i publicitari”. A més, també es proposa la modificació de l’article 6 per incloure noves tarifes referents a la realització de sessions fotogràfiques i rodatges de vídeos i pel·lícules de caràcter comercial i/o publicitari. Les tarifes oscil·len entre els 180 i els 800€ per dia, tot i que es preveu una rebaixa del preu a partir del sisè dia de rodatge.

La proposta de modificació d’ordenances fiscals ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i el PSC, el vot negatiu d’ERC i l’abstenció de Junts per Berga.

A continuació, l’àrea de Recursos Humans ha presentat la petició de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada sol·licitada pels regidors de l’equip de govern, Isaac Santiago i Marià Miró, que tenen una dedicació del 50% segons s’estableix al cartipàs municipal aprovat el juliol passat. En aquest cas, el desenvolupament de l’activitat no podrà comprometre l’objectivitat, la imparcialitat ni la integritat en les tasques realitzades com a empleada pública de l’ens local ni tampoc podrà afectar el compliment de l’horari laboral establert. La sol·licitud de compatibilitat ha estat aprovada.

El plenari ha aprovat la incorporació en l’ordre del dia de diversos punts referents al nomenament dels membres de diferents òrgans col·legiats vinculats a l’Ajuntament de Berga entre els que s’inclouen el Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, el Consell Assessor Urbanístic, el Consell Escolar Municipal, la Junta de Districte de La Valldan, la Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa, la Comissió d’horts urbans, la Junta de Compensació del Pla parcial de la segona fase dels 40 Pilans, la zona sud de La Valldan i el Canal Industrial, el Consorci de Govern Territorial de Salut del Berguedà i l’Associació Administrativa de Cooperació del PMU de la Rasa dels Molins. La proposta ha estat aprovada amb el suport de la CUP, Junts per Berga, ERC i el vot en contra del PSC.

D’altra banda, s’ha realitzat el nomenament dels representants del Consell d’Administració de l’empresa pública BRG Serveis amb motiu de l’inici de la nova legislatura 2019-2023. El Consell d’Administració de BRG estarà format pels set membres administradors següents:

- Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa)
- Representant de la CUP: Aleix Serra (Regidor d’Urbanisme)
- Representant de Junts per Berga: Ariadna Herrada
- Representant d’ERC: Ramon Camps
- Representant del PSC: Abel Garcia
- Representant extern: Albert Vilardaga
- Representant extern: Maria Costa

La proposta s’ha aprovat amb els vots de la CUP, Junts per Berga, ERC i el vot en contra del PSC. Abans d’aquesta votació, s’ha efectuat el cessament dels membres del Consell d’Administració de BRG Serveis corresponent a l’exercici 2015-2019.

La part de control ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal de Junts per Berga sobre el manteniment i l’adequació de la carretera de Solsona i el Camí Ral de Cardona. En el text s’exposa la necessitat d’adoptar una sèrie de millores a petició de l’Associació de Veïns de La Valldan, ja que es tracta d’una zona concorreguda per vianants i ciclistes. En concret, es demana realitzar les tasques de manteniment de la vegetació que envaeix el vial paral•lel a la carretera de Solsona; la construcció d’un pas de vianants elevat o la senyalització vial del mateix per connectar la vorera de la carreta de Solsona amb el Camí Ral de Cardona; la senyalització de la prohibició de la circulació dels vehicles de motor en diversos trams del Camí Ral, a excepció dels vehicles destinats als treballs agrícoles i altres serveis. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els regidors i regidores del plenari.

A continuació, els membres del plenari han acceptat la inclusió en l’ordre del dia d’una moció presentada conjuntament pels grups municipals de la CUP, Junts per Berga i ERC. Es tracta d’una moció de suport a les persones vinculades al moviment independentista que van ser detingudes en el marc de l’operatiu policial ‘Judes’ acusades de terrorisme, rebel•lió i sedició per part de l’Audiència Nacional espanyola. Les detencions practicades per la Guàrdia Civil es van produir el passat 23 de setembre a Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere í Sant Vicenç de Torelló. L’Ajuntament de Berga es compromet a manifestar la seva solidaritat a les persones detingudes, les seves famílies i l’entorn, així com mostrar suport a la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i la persecució política. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, Junts per Berga i ERC.

En la part de control s’ha donat compte de la contractació laboral temporal de caràcter urgent de cinc persones per a l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus durant el període en què es realitzin els processos selectius d’aquests llocs de treball. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes referents a l’aprovació de factures, la contractació laboral del Programa complementari de Foment de l’Ocupació Local 2019 i la liquidació dels serveis extraordinaris realitzats per la Policia Local fora de la jornada habitual.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat precs i preguntes sobre el dret d’accés a la informació dels regidors i regidores de l’oposició, el Pla Director de Personal, la tramitació d’expedients sancionadors per l’abandonament de residus, l’ordenança de civisme, la gestió de les analítiques realitzades als Centres d’Atenció Primària del Berguedà per part d’Althaia, l’import de les quotes mensuals del Centre Esportiu Municipal El Tossalet, el projecte de reparació de la teulada del pavelló d’esports, l’autorització d’un espectacle de circ amb animals, l’habilitació del vial proper al pàrquing de l’hospital i la petició de la retirada dels contenidors soterrats fora d’ús situats al Passeig de la Pau.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat ha preguntat sobre la moció aprovada l’any 2012 per declarar que Berga fos una ciutat lliure de circs amb animals, la tramitació d’expedients sancionadors sobre l’abandonament de residus, els usos del convent de Sant Francesc i les mesures per al control de la sobrepoblació de coloms.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent a la planificació d’usos del convent de Sant Francesc, la possibilitat que Berga pugui formar part del Consorci del Polígon Industrial d’Olvan, l’adequació i manteniment de l’arbrat d’una zona del barri de Santa Eulàlia que afecta a diversos habitatges i la creació de la comissió de seguiment sobre la gestió de la concessió del Centre Esportiu d’El Tossalet.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 7 de novembre de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga