Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de desembre de 2019

Sessió ordinària del Ple de desembre de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de desembre de 2019
Data de publicació: 05.12.19
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 5 de desembre, per portar a terme una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació. L’acte ha començat amb mostres de suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista català. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues sessions anteriors celebrades el 14 d’octubre i el 7 de novembre. Es tracta de les sessions realitzades per mostrar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la sessió ordinària de novembre, respectivament.

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a la depuració d’operacions financeres d’exercicis econòmics tancats. En el procés de liquidació de l’exercici econòmic de 2018 es van detectar despeses sense depurar que requeririen ser objecte de reconeixement. Es tracta de despeses corresponents a l’amortització i interessos de préstecs i operacions de tresoreria. L’àrea d’Intervenció ha tramitat un expedient de modificació de crèdit per acreditar que en el pressupost vigent de 2019 s’ha consignat el crèdit suficient per finançar l’import esmentat anteriorment amb el romanent de tresoreria per a despeses generals. La proposta ha comptat amb els vots favorables de tots els membres del plenari.

A continuació, s’han aprovat els comptes generals de l’Ajuntament de Berga i els organismes autònoms (Hospital Sant Bernabé i BRG Serveis) corresponents a l’exercici de 2018. La liquidació dels comptes de l’any passat inclouen un balanç de la situació econòmica del consistori, el compte de resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i una memòria. Els comptes s’han aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de la CUP, ERC, PSC i l’abstenció de Junts per Berga.

Tot seguit, l’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per portar a terme l’actualització de l’inventari de béns i immobles municipals. Es tracta d’un informe que es presenta anualment en què s’inclouen les altes, les baixes i les modificacions registrades en relació als elements que formen part de l’inventari patrimonial del consistori. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Secretaria també ha presentat una proposta per modificar el règim de sessions de les Comissions Informatives (CI) permanents, en què es determinen els temes que tractaran al plenari municipal. En el ple extraordinari celebrat el passat mes de juliol per establir el cartipàs municipal, es va acordar que les sessions de les CI permanents es farien els dijous de la setmana anterior a la celebració del ple, a les 7 de la tarda. La proposta contempla un canvi en l’horari per tal que les sessions es facin a les 6 de la tarda. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La part de control ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PSC per promoure l’elaboració d’un pla estratègic que permeti consensuar i prioritzar els projectes que s’han de desenvolupar a la ciutat facilitant el debat i la participació de la ciutadania i els agents econòmics i socials del municipi. La moció també recull la necessitat que el pla estratègic segueixi les directrius aprovades per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015 a través de l’Agenda 2030. Es tracta d’un full de ruta global que inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que cal assolir el 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. La moció ha estat aprovada per unanimitat dels membres del ple.

Tot seguit, el grup municipal d’ERC ha presentat una moció sobre la construcció de l’estació d’autobusos de Berga. La formació republicana ha reiterat la necessitat de disposar d’aquesta infraestructura per garantir un servei adequat a les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat i de la comarca. La moció destaca els avantatges d’ubicar la futura estació d’autobusos a la Rasa dels Molins per la centralitat i el període d’execució del projecte. El text també contempla fer ús de les eines de participació ciutadana per concretar diversos aspectes del projecte. La moció ha estat aprovada pels grups d’ERC i la CUP, l’abstenció de Junts per Berga i el vot en contra del PSC.

Seguidament, el grup d’ERC ha retirat de l’ordre del dia una moció en defensa dels drets i les llibertats individuals i col·lectives de Catalunya, així com per demanar la retirada de la Guàrdia Civil de Berga. La moció ha estat retirada per poder disposar de més temps per debatre-ho amb la resta de grups municipals.

En la part de control s’ha donat compte de la fermesa de la sentència judicial recaiguda en el recurs d’apel·lació interposat per la Federació Catalana de Natació en la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la desestimació realitzada pel plenari municipal el març de 2015 en relació a la sol·licitud de la FCN per a què es declarés el trencament de l’equilibri econòmic financer de la concessió de servei públic del Centre Esportiu El Tossalet. La sentència va ser favorable per al consistori i obliga a la part demandant, la FCN, a pagar els costos del judici.

D’altra banda, també s’ha realitzat la donació de compte del nomenament d’un funcionari interí de la Policia Local en substitució d’un titular durant el període en què es porti a terme el procés selectiu d’una borsa de treball d’agents del cos policial.

També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients tramitats amb reparament i expedients d’omissió de fiscalització de diferents àrees. Tanmateix, s’ha donat compte del Pla anual de control financer en què s’especifiquen les actuacions internes de control financer corresponents a l’exercici econòmic de 2019.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre l’import de les factures pendents de pagament a proveïdors, el tancament de la segona línia de P3 a l’Escola Sant Joan, les actuacions de manteniment i adequació a la carretera de Solsona i el Camí Ral de Cardona i l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Berga a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha realitzat un prec per a què la CUP traslladi el malestar als seus companys i companyes del Parlament per l’absència del representat de la CUP a la comissió parlamentària d’educació. ERC també ha preguntat sobre la situació actual del pagament a proveïdors.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent a la pèrdua d’una línia de P3 a l’Escola Sant Joan, als projectes de licitació del consistori i al projecte de la teulada del pavelló.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 9 de gener de 2020, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà



Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga