Inici

Projecte d'obra municipal d'arranjament i millora de Pont de la Fàbrega

Data de publicació: 05.02.21
EDICTE
Núm. Exp. Llib.: STM Projecte d'obra municipal 2020/3
Num. Exp. Gen.: 2020/1898

PROCEDIMENT

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL D'ARRANJAMENT I MILLORA DE PONT DE LA FÀBREGA

Es fa públic que Junta de govern local en data 4 de febrer de 2021 ha aprovat l’acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'obra municipal d'arranjament i millora de Pont de la Fàbrega redactat per Queralt Santandreu Coletas, Enginyera de camins, canals i ports, que té un pressupost total de 75.962,30.- euros.

Contingut del projecte:
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Codi Segur de Validació f2e231ec14544c9fbe68c02764b61aa2001

Segon.- Demanar informe, com a organisme sectorial afectat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la vegada demanar autorització per l’execució de l’obra atès que aquesta afectaria domini hidràulic.

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils amb inserció d’edictes al BOPB, DOGC i a la web municipal. Disposar que si en aquest termini no es presenten al•legacions i si tampoc cal introduir prescripcions que es derivin dels informes sectorials, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Quart.- Peu de recursos.

Aprovació inicial:

“Us informo que el present és un acte de tràmit que no admet recurs en via administrativa.

Aprovació definitiva, si es produeix:

“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

Berga, datat i signat electrònicament.

L’Alcalde accidental,
Ivan Sánchez RodríguezAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga