Inici

Encàrrec de funcions en el Consell comarcal del Berguedà de serveis arquitecte per desenvolupament d'arquitecte en àmbit de la disciplina urbanística

Data de publicació: 01.03.21
EDICTE

PROCEDIMENT
Exp. 2021/168
Encàrrec de funcions en el Consell comarcal del Berguedà de serveis arquitecte per desenvolupament d'arquitecte en àmbit de la disciplina urbanística


Es fa públic que per Decret d’alcaldia 185/2021 de 23 de febrer de 2021 es van aprovar els acords que es transcriuen a continuació:


Primer.- Advocar la competència delegada ne la Junta de govern local per raó de necessitat adoptar l’acord de forma immediat de conformitat amb el que disposa el cartipàs municipal vigent.
Segon.- Aprovar l’encàrrec de funcions al Consell Comarcal del Berguedà Encàrrec de funcions en el Consell comarcal del Berguedà de serveis arquitecte per desenvolupament d'arquitecte en àmbit de la disciplina urbanística.
Tercer.- Aprovar la minuta del conveni de interadminsitratiu entre l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà pel servei tècnic d’arquitecte:
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE BERGA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER SERVEIS D’ARQUITECTE
A Berga, el XX de gener de 2021
REUNITS
D'una part, Sr. Josep Lara Tristante, president del Consell Comarcal del Berguedà, assistit per la secretària del Consell Comarcal, Sra. Lourdes Anglada Codina. De l'altra part,
l’Il•lma. Sra.Montserrat Venturós Villalba, alcaldessa de l'ajuntament de Berga, assistida pel secretari de la Corporació, el Sr. Antoni Pérez Zúñiga.
INTERVENEN
El Sr. Josep Lara Tristante en nom i representació del Consell Comarcal del Berguedà d’acord amb el que disposen els articles 13.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
La Sra.Montserrat Venturós Villalba en nom i representació de l’ajuntament de Berga d’acord amb el que disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i 41.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar el present conveni de col•laboració.
MANIFESTEN
Primer.- L'article 30 de la LOCC disposa que, a cada comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho sol•licitin en matèria jurídic - administrativa, econòmic - financera i d'obres i serveis. El mateix precepte disposa que, en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Segon.- Que el Consell Comarcal del Berguedà presta el servei de Secretaria –Intervenció de SAT a ajuntaments de la comarca i acorda crear el servei d’assistència tècnica als municipis, amb les figures d’arquitecte i enginyer, a l’empara d’allò previst a l’apartat a) de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2002, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la organització comarcal de Catalunya.
Tercer.- L’Ajuntament de Berga té competències en matèria d’urbanisme, de conformitat amb el que disposa l’article 84.2.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
Quart.- Que en aquest àmbit d’assistència tècnica, els serveis prestats pel Consell Comarcal que regula el present conveni seran dels serveis d’arquitecte. On el Consell Comarcal destinarà personal funcionari propi amb la titulació d’arquitecte superior a l’ajuntament per exercir assistència tècnica en les matèries pròpies d’arquitecte municipal, entre altres:
- Elaboració d’informes tècnics per a la concessió de llicències d’obres i ambientals i control de les llicències d’obres que es desenvolupen al municipi.
- Odres d’execució, declaracions de ruïna i protecció de la legalitat urbanística
- Actuacions en matèria de planificació i gestió urbanística.
- Dissenyar i desenvolupar projectes urbanístics.
- Assessorar en tots els temes urbanístics que siguin de la seva competència.
- Ordenances municipals: redacció (a partir de models) d’ordenances pròpies de l’activitat d’arquitecte municipal. Assessorar i redactar plecs de condicions per contractes de la seva competència.
- Tràmits de contractació i justificació de subvencions.
- Entrevistes per a consultes dels ciutadans.
- Instructor d’expedients.
En virtut de tot el que precedeix, i a l’empara d’allò previst a l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni de cooperació que es regirà per els següents:
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular els compromisos adquirits per les parts en ordre a prestar assistència tècnica en l’àmbit d’arquitecte, amb una previsió setmanal de 20 hores.
Segon.- La contraprestació econòmica per aquest servei al 2021 serà de 35 euros/hora realitzats, alhora, els desplaçaments estan inclosos en el preu.
En endavant la contraprestació s’actualitzarà en funció del què determinin les ordenances fiscals del Consell Comarcal del Berguedà.
Tercer.- L’ajuntament de Berga es compromet a abonar al Consell Comarcal del Berguedà les liquidacions mensuals que aquest li presenti pels imports esmentats mentre duri l’assistència.
Quart.- L’ajuntament de Berga proporcionarà un espai de treball idoni per a les activitats que s’han de realitzar. També proporcionarà els mitjans tècnics necessaris per a que el tècnic designat pugui dur a terme les seves tasques, incloent l’accés al telèfon i als mitjans informàtics per al tractament de la informació i les comunicacions i assumirà les despeses dels subministraments (llum, telèfon, aigua i material d’oficina) derivats de la realització de les accions acordades que es desenvolupin en les dependències municipals.
Cinquè.- Totes les dades de caràcter personal i les informacions contingudes en la tramitació dels expedients assignats per al desenvolupament del present conveni, resten sotmeses al criteri de confidencialitat.
Sisè.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’igual durada si cap de les dues parts no ho comunica amb una antelació mínima de tres mesos abans de l’acabament del termini de vigència, fins a un màxim de quatre anys.
Setè.- El present conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
a) Per l’acompliment del termini pactat.
b) Per la realització del seu objecte.
c) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries.
d) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del conveni per aquest concepte requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol•licitud en aquest sentit davant l’altra part.
e) Per avinença de les parts signatàries.
f) Per els causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.
Vuitè.- Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
En el cas que l’objecte del conveni suposi el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables (padró d’habitants de l’ajuntament), el Consell Comarcal signarà un clàusula específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa.
Novè.- Aquest conveni serà registrat per l’Ajuntament de Berga en el Registre de Convenis Col•laboració i Cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i posteriorment notificarà a les altres parts signants el codi d'inscripció del conveni
Desè.- El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció del contenciós administratiu el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix. En prova de conformitat i acceptació, les parts concurrents en la representació legal que exerceixen, signen el present Conveni juntament amb les secretaries de les Corporacions respectives, que actuen com a fedataris.
Josep Lara Tristante Montserrat Venturós Villalba
President Alcaldessa
Consell Comarcal del Berguedà Ajuntament de Berga
Quart.- Publicar l’encàrrec de funcions així com el text íntegre del conveni al Butlletí oficial de la província de Barcelona i en el portal de transparència de l’Ajuntament de Berga, inscriure’l al Registre de convenis de cooperació i col•laboració de la Generalitat de Catalunya i notificar-lo al Consell comarcal del Berguedà.
Cinquè.- Peu de recursos.

“Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, podeu formular requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El requeriment s’entendrà rebutjat si no és contestat dins del mes següent a la seva recepció. Si formuleu el requeriment previ, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des del dia següent a aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui presumptament rebutjat.”

Berga, 1 de març de 2021

L’alcalde accidental
Ivan Sánchez Rodríguez

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga