Inici

Conveni amb el Consell comarcal del Berguedà la licitació de l’obra Arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies anomenades La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas d’en Bosch

Data de publicació: 13.09.21
EDICTE


Es fa públic que el Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de setembre de 2021, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:


Primer.- Aprovar la delegació de la competència en el Consell comarcal del Berguedà la licitació de l’obra Arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies anomenades La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas d’en Bosch amb un pressupost de 38.143,42.- euros.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni regulador d’aquesta:
https://bpm.ajberga.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca
Codi Segur de Verificació: b82a0ded-339d-438d-aa7e-baa203b8e770
Tercer.- Publicar la delegació, així com el text íntegre del conveni al Butlletí oficial de la província de Barcelona i en el portal de transparència de l’Ajuntament de Berga, inscriure’l al Registre de convenis de cooperació i col•laboració de la Generalitat de Catalunya i notificar-lo al Consell comarcal del Berguedà.
Quart.- Peu de recursos.

“Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, podeu formular requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El requeriment s’entendrà rebutjat si no és contestat dins del mes següent a la seva recepció. Si formuleu el requeriment previ, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des del dia següent a aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui presumptament rebutjat.”

Berga, 13 de setembre de 2021

L’Alcalde
Ivan Sànchez Rodriguez

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga