Inici

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (TR104)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.
  Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

  3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:

   • Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.

   • Que l’activitat el realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

   • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

  2. Una memòria amb el contingut mínim següent:

   1. Identificació del tipus d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.

   2. Data o dates i horari previst per a la realització.

   3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

   4. Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.

   5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipal afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.

   6. Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

  3. En prevenció seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

  4. Còpia de l’autorització –o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt-, per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

  5. Justificant del pagament de la taxa associada al tràmit.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 10 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

 • Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol):

  • Associacions o entitats Berguedanes .............. 100,00€

  • Empreses i persones privades ......................... 250,00€

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga