Inici

Llicència urbanística (TR133)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar per part de l’administració competent per atorgar-les l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

  Segons l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística els actes següents:

  1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*, els actes següents:

   1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

   2. Les parcel·lacions urbanístiques.

   3. La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

   4. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

   5. El canvi dels edificis a un ús residencial.

   6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

   7. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

   8. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

   9. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

   10. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

   11. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

   12. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

   13. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

   14. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.


  2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter.*:

   1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

   2. Els usos i les obres provisionals.

   3. Els actes relacionats a l’article 187 bis**, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.


   * Article 187 ter.: No estan subjectes a llicència urbanística prèvia els actes següents:

   1. Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.

   2. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

   3. Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

   4. En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
    Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
    Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.


   **Article 187 bis: Estan subjectes a la comunicació prèvia els actes següents:

   1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

   2. La primera utilització i ocupació dels edificis.

   3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

   4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

   5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

   6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

   7. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A la sol·licitud de llicència s’hi ha d’acompanyar el corresponent projecte, subscrit per un tècnic competent, per a la realització de les obres.

  El projecte haurà de justificar tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

  1. Projecte tècnic (2 còpies).

  2. Estudi de seguretat i Salut.

  3. Full assumeix direcció facultativa.

  4. Nomenament del coordinador de seguretat i salut.

  5. Qüestionari d’edificació i habitatge.

  6. Annex separat de justificació Llei 3/2010, de 18 de febrer.

  7. Fotografia del terreny i/o edificació objecte de l’actuació.

  8. Topografia de l’estat original del solar (en paper i CAD).

  9. Projecte de telecomunicacions (en edificis plurifamiliars).

  10. Autorització de l’Administració pública gestora de la carretera, quan es trobi en zona d’afecció, servitud o domini públic.

  11. Autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua quan es trobi en zona de servitud d’ús públic o en zona de policia.

  12. Declaració del responsable tècnic, visat o certificat d’idoneïtat tècnica, que la trobareu al final d’aquest apartat.
   Declaració responsable
   Guió de la documentació a incloure en els projectes



2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.





3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)



4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 4 i 9 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades a l'atorgament de la llicència i dins del termini de trenta (30) dies posteriors a la notificació de la seva aprovació.
S'ha de pagar l'impost d'obres i construccions (ICIO) i la taxa per expedició de llicències urbanístiques que es calcula a partir de l' aplicació d' un percentatge, recollit a l’Ordenança, sobre el pressupost declarat inicialment per l'interessat.




5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.



6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICI



Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga