Inici

Alta al padró d'habitants per canvi de residència

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:
- Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
- Telemàticament, omplint el següent formulari.

Com realitzar el tràmit:
Tràmit mitjançant el qual un ciutadà estranger o nacional que ve d'un altre municipi de l'estat espanyol o d'un estat estranger es dóna d'alta al padró d'habitants de Berga.

Qui el pot sol·licitar:
- Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.
- En cas de ser una altre persona la que sol·liciti en nom de l'interessat el tràmit haurà d'estar degudament autoritzat per escrit.

Requeriments de l'interessat:
Documentació a aportar:

Per casos en que el sol·licitant viu en un pis de lloguer:
- Instància normalitzada.
- Document d'identitat original.
- Llibre de família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16 anys.
- Contracte de lloguer o rebut acreditatiu de l'habitatge.
- Autorització del titular del contracte de lloguer, en cas no constar en el contracte.

Per casos en que el sol·licitant viu en un pis de propietat:
- Instància normalitzada.
- Document d'identitat original.
- Llibre de família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16 anys.
- Escriptura o rebut acreditatiu de l'habitatge.
- Autorització de qualsevol dels membres empadronats actualment a l'habitatge, en cas de no constar en les escriptures.


Informació legal d'interès i legislació local:
- Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
- Resolución de 1 de abril de 1997 (Derogado apartado III 'Revisión anual del Padrón municipal' y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003) de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.
- Resolución de 4 de julio de 1997 (Derogado apartado 8 'Revisión anual del Padrón' por la Resolución de 16 de diciembre de 2003) de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.
- Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):
Accés al TRÀMIT ON-LINE

Documentació:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga