El termini de presentació d'ofertes de la licitació dels serveis de personal tècnic i atenció al públic del Teatre Municipal de Berga finalitzarà el 17 de setembre

Última revisió 28-01-2022 13:00
10/09/2021

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu referent als serveis tècnics i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga. L’objectiu de la licitació és prestar aquests serveis amb la major eficàcia possible, garantint la qualitat tècnica de les activitats que es desenvolupen en aquest equipament cultural, incloent-hi l’atenció al públic i el control d’accessos. El procediment d’adjudicació del contracte de la prestació de serveis del teatre està subjecte a la regulació harmonitzada, això vol dir que està sotmès a les directrius de contractació que se segueixen a la resta de la Unió Europea en els mateixos supòsits. La regulació harmonitzada s’aplica quan el valor estimat del contracte és igual o superior a 214.000 €.

Lots de la licitació

La licitació es divideix en dos lots. El primer lot fa referència a la prestació dels serveis tècnics i auxiliars d’escenotècnia (108.420,96 € IVA inclòs) i el segon lot inclou la prestació dels serveis de personal d’atenció al públic (43.136,88 € IVA inclòs). L’import total de la licitació és de 151.557,84 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més. El valor estimat del contracte és de 287.679,21 € (IVA no inclòs), incloent-hi la durada inicial del contracte i la possible pròrroga i, per aquest motiu, el contracte està subjecte al procediment harmonitzat.

Aquesta licitació també inclou criteris socials d’igualtat a l’hora d’impulsar i promoure un marc de relacions laborals que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del 17 de setembre de 2021. Les empreses licitadores poden presentar oferta per als dos lots i ser adjudicatàries pel nombre màxim de lots previstos.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte administratiu dels serveis tècnics i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=87392542&lawType=

Platea del Teatre Municipal de Berga