Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Competències (d’acord amb l’article 78 del ROM)

Les comissions informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.
  • El seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a què els regidors puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu president en els termes i amb els límits establerts pel ROM, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

Per acord del Ple municipal, en data de 18 de juliol de 2019, es creen dues comissions informatives, de les quals únicament és preceptiva la comissió especial de comptes, amb les següents atribucions:

  • Comissió Informativa Especial d'Economia i Hisenda

    • Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple municipal relatius a l’economia i la hisenda. i assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals , atribueix a la comissió especial de comptes, constituint-se com a tal quan hagi d'exercir aquestes funcions
  • Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Serveis generals i finalistes

    • Control, estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple municipal relatius a les matèries relacionades amb l'àrea dels serveis generals i finalistes, així com qualsevol altre matèria no assignada específicament a la comissió informativa de l'àrea econòmica.

Calendari

Les comissions informatives permanents es reuniran de manera ordinària mensualment els dijous hàbils a les disset (19:00) hores de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple. A més, d’acord amb l’article 133 del ROM, la comissió especial de comptes es reunirà en tot cas amb caràcter ordinari abans del dia 1 de juny de cada any per examinar i informar del compte general de la Corporació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2023 09:16