Berga licita novament els serveis tècnics, auxiliars i d'atenció al públic del Teatre Municipal després que la primera convocatòria quedés deserta

Última revisió 02-02-2022 17:37
14/01/2022

L’Ajuntament de Berga ha tornat a iniciar el procediment per portar a terme l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga, després que la primera convocatòria efectuada el setembre passat quedés deserta per la manca de presentació d’ofertes.

La finalitat de la licitació és prestar els serveis esmentats amb la major eficàcia possible, garantint la qualitat tècnica de les activitats que es desenvolupin en aquest equipament cultural, incloent-hi l’atenció al públic i el control d’accessos.

El procediment d’adjudicació del contracte de la prestació de serveis del teatre està subjecte a la regulació harmonitzada i, per tant, està sotmès a les directrius de contractació que se segueixen a la resta de la Unió Europea en els mateixos supòsits. La regulació harmonitzada s’aplica quan el valor estimat del contracte és igual o superior a 215.000 €.

Lots de la licitació

La licitació es divideix en dos lots. El primer lot fa referència a la prestació dels serveis tècnics i auxiliars relacionats amb les instal·lacions esceno-tècniques (130.743,36 IVA inclòs) i el segon lot inclou la prestació dels serveis d’atenció al públic (48.164,71 € IVA inclòs). L’import total de la licitació és de 178.908,07 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més. El valor estimat del contracte és de 294.463,21 € (IVA no inclòs), incloent-hi la durada inicial del contracte, la possible pròrroga i un import màxim per les modificacions, per aquest motiu, el contracte està subjecte al procediment harmonitzat.

Aquesta licitació també inclou criteris socials d’igualtat a l’hora d’impulsar i promoure un marc de relacions laborals que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del 6 de febrer de 2022. Les empreses licitadores poden presentar oferta per als dos lots i ser adjudicatàries pel nombre màxim de lots previstos.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte administratiu dels serveis tècnics i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94234857&lawType=

Platea i escenari del Teatre Municipal de Berga