Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària i urgent de maig de 2022

Última revisió 13-05-2022 09:57
12/05/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 12 de maig, una sessió extraordinària i urgent del ple municipal per tractar les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del pressupost de 2022.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat de no pertorbar el funcionament ordinari del consistori.

Antecedents

El 31 de març, el ple municipal va acordar en sessió extraordinària l’aprovació inicial del pressupost general corresponent a l’exercici econòmic de 2022. L’acord es va publicar el 6 d’abril al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i es va iniciar un període d’exposició pública per tal de recollir les al·legacions oportunes. El termini d’exposició pública va finalitzar el 29 d’abril, data en què es van rebre diverses al·legacions a través dels registres d’entrada de l’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona. Les al·legacions rebudes al registre d’entrada de la Diputació de Barcelona van ser trameses al consistori berguedà el 2 de maig.

Al·legacions

Els escrits d’al·legacions presentats posen de manifest que algunes de les bases d’execució del pressupost no s’ajusten a la legalitat pel que fa a l’assignació de funcions o tasques, entre d’altres. L’estudi de les al·legacions conclou que no estan fonamentades en cap de les causes previstes en l’article 170.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que fan referència als tràmits legals sobre l’elaboració i aprovació del pressupost, el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles al consistori i la disponibilitat de recursos. D’altra banda, l’estudi també determina que les bases d’execució del pressupost compleixen la normativa, així com l’informe del Tribunal de Comptes sobre l’assignació de funcions i tasques. Per tot això, s’ha proposat la desestimació de les al·legacions presentades.

Proposta d’acord de ple

La proposta contempla la correcció d’un error material, la desestimació de les al·legacions i l’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Berga, l’organisme autònom i l’empresa municipal per a l’exercici de 2022, així com les bases d’execució del pressupost i les plantilles orgàniques.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Sessió extraordinària del ple municipal de maig de 2022
Sessió extraordinària del ple municipal de maig de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (12-05-22)