Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2022

Última revisió 09-05-2022 09:26
05/05/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 5 de maig, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió extraordinària que es va fer el 31 de març per aprovar els pressupostos de 2022 i la sessió ordinària del mes d’abril. Posteriorment, s’ha fet la votació per incorporar dos punts d’urgència referents al pagament de factures de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU.

Ordenança de Preus Públics

L’àrea de Festes ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent al programa de mà que s’edita amb motiu de les festes del Corpus. Aquest programa inclou un text específic d’interès sobre la festa i la relació d’actes que es faran durant La Patum de 2022. La proposta contempla que l’import del programa de mà sigui de 3 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.  

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat vuit propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 91.563,69 €. Les vuit propostes han estat votades individualment i han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit de BRG

La sessió ha continuat amb la presentació de dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit per aprovar factures de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU amb omissió de fiscalització. La primera proposta consisteix en imputar en el pressupost corrent la quota mensual per l’encomana del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. L’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU s’encarrega de portar a terme la neteja d’edificis municipals i l’import de la quota corresponent al mes d’abril de 2022 és de 27.672,05 €. La segona proposta fa referència a l’escreix d’hores del personal dels mesos de març i abril, així com altres treballs realitzats a l’Oficina Local d’Habitatge. En aquest cas, l’import és de 16.917,15 €. Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot en contra del PSC.

Dispensa del servei de recollida d’escombraries

Un altre dels punts tractats ha estat la proposta per donar conformitat a la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de recollida i tractament de residus dels municipis de la comarca. En aquest cas, l’Ajuntament de Berga té la voluntat d’apostar per un servei mancomunat que permeti avançar en el percentatge de residus recollits, així com en la reducció de residus generats. La dispensa del servei de recollida de residus serà per a un període de 8 anys, prorrogable 2 anys més, i amb el compromís de l’ens comarcal d’implementar una sèrie de millores referents a la recollida de voluminosos a demanda, la freqüència del servei de deixalleria mòbil, els informadors de carrer o l’avançament en la discriminació de la taxa segons la participació de la ciutadania. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Mocions

JxB ha presentat una moció sobre l’abastiment d’aigua a Queralt. El santuari no disposa d’un sistema de canalització que garanteixi el subministrament estable d’aigua i això fa que s’hagin produït problemes d’abastiment de forma puntual en els últims anys. El text de la moció insta l’equip de govern a portar a terme les inversions necessàries per garantir la portada d’aigua a Queralt, així com cercar el finançament per executar el projecte i aconseguir els permisos necessaris per instal·lar els equipaments que hi manquen. La moció ha estat aprovada per unanimitat.  

Posteriorment, s’ha votat la incorporació en l’ordre del dia d’una moció presentada pel PSC sobre l’ús de l’aparcament de l’Hospital Sant Bernabé-Salut Catalunya Central. La moció exposa la situació derivada del tancament dels terrenys de titularitat privada que s’havien utilitzat com a espai d’aparcament provisional i l’habilitació d’una quarantena de places d’aparcament a la carretera de Ribes. La moció insta a fer una valoració del preu de mercat del terreny i incoar un expedient, de forma urgent, per iniciar el tràmit de contracte privat per disposar del terreny i que pugui tornar a fer-se servir com a zona de lliure aparcament. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha donat compte dels informes sobre l’estat d’execució del pressupost, el període mitjà de pagament a proveïdors, la morositat i el personal eventual corresponents al primer trimestre de 2022.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha fet referència a la reiteració en la contractació menor de diversos serveis. El grup ha preguntat sobre l’arranjament del camí de la drecera de Queralt i sobre la valoració de participants i públic de la Fira de Maig d’enguany. JxB ha fet un prec per tal que es prenguin les mesures necessàries per evitar bretolades com pintades en l’espai públic. El portaveu del grup s’ha referit a una instància no resposta sobre la sol·licitud de bonificació de l’IBI que ha de ser tractada pel plenari i també ha demanat poder tenir accés a l’expedient sobre la gestió de la residència municipal.  

El grup municipal del PSC ha reiterat la petició d’accés a l’expedient de les obres de reurbanització de la ronda Moreta. El portaveu socialista també ha preguntat sobre l’estat de negociació del pagament del servei de neteja diària i l’aprovació de factures a través de la fórmula del reconeixement extrajudicial de crèdit. El grup ha reiterat el prec per conèixer les xifres d’instàncies presentades al consistori, el nombre d’instàncies no respostes i el termini mitjà de resposta.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, s’han rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió plantejada fa referència a les àrees d’aparcament de zona blava de l’Hospital Sant Bernabé-Salut Catalunya Central i la possibilitat que deixin de ser de pagament.

La segona qüestió fa referència al deteriorament d’una vorera situada al carrer de Cervantes, a l’alçada del carrer Onze de Setembre. En aquest cas, es demana si existeix alguna eina per notificar aquest tipus d’incidències, a quina àrea del consistori cal adreçar-se, com es pot fer el seguiment per saber si s’ha solucionat i en quin termini.      

A més, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre l’impacte visual de la instal·lació de caixes i fils de telefonia a les façanes del portal de Santa Magdalena i sobre l’estat de les torres elèctriques properes a la capella de Sant Jaume.

Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (05-05-22)